RH 2004:20

Innehavare av en ekonomisk andel i ett kommanditbolag har ansetts ha ställning som kommanditdelägare och därmed som bolagsman i enlighet med 2 kap. 27 § handelsbolagslagen. Andelsinnehavaren har till följd härav varit berättigad att ansöka om förordnande av likvidator för likvidation av kommanditbolaget.

Cavantunet AB:s konkursbo (Cavantunet) ansökte om att tingsrätten skulle förordna advokaten J.B., Göteborg, till särskild likvidator för Finsmeden Service Kommanditbolag i likvidation (Finsmeden).

Laxö Förvaltnings AB (Laxö) och Boucheron Förvaltnings AB (Boucheron) bestred ansökningen.

Cavantunet anförde följande till stöd för sitt yrkande. Cavantunet är bolagsman i Finsmeden. Motparterna är registrerade bolagsmän enligt PRV:s register, Laxö är komplementär och Boucheron är kommanditdelägare. Finsmeden har inte trätt i likvidation, trots att Cavantunet försattes i konkurs redan den 14 april 2002. Cavantunets rätt äventyras eftersom något likvidationsförfarande inte kommit till stånd. Något erbjudande enligt 2 kap. 29 § lagen om handelsbolag och enkla bolag har inte lämnats och inte heller föreligger något av konkursboet biträtt avtal enligt samma paragaraf.

Laxö och Boucheron anförde följande. Cavantunet har inte ställning som bolagsman i Finsmeden utan har förvärvat endast en ”ekonomisk andel” i Finsmeden. Cavantunet har därmed blivit ”delägare i Finsmeden Service KB:s förmögenhetsmassa”. Eftersom Cavantunet inte är bolagsman är Cavantunet inte behörigt att påkalla ett likvidationsförfarande och ansökningen skall därför avvisas. Inte heller föreligger någon likvidationsplikt, varför ansökningen i vart fall skall ogillas. Cavantunet har möjlighet att avyttra den ekonomiska andelen i Finsmeden till utomstående eller begära att Finsmeden löser in den.

Halmstads tingsrätt (2003-03-25, rådmannen Bengt Erdmann) förordnade advokaten J.B. till särskild likvidator att verkställa likvidationen av Finsmeden.

I skälen för beslutet anförde tingsrätten följande.

Det är ostridigt att Cavantunet äger en ekonomisk andel i Finsmeden. Cavantunet får därmed anses ha ställning av kommanditdelägare och således vara bolagsman i den mening som avses i handelsbolagslagen. I 2 kap. 27 § handelsbolagslagen stadgas att ett handelsbolag, när en bolagsman försätts i konkurs, genast skall träda i likvidation om inte annat följer av 2 kap. 29 § och 30 § handelsbolagslagen. Av 3 kap. 1 § handelsbolagslagen framgår att 2 kap. i lagen gäller också kommanditbolag, om annat inte är föreskrivet. Någon sådan särskild föreskrift finns inte om att en kommanditdelägares konkurs inte utlöser ett likvidationsförfarande.

Cavantunet är sedan den 14 april 2002 försatt i konkurs och Finsmeden skall därför genast träda i likvidation, eftersom det inte är visat att sådant förfarande som avses i 2 kap. 29 § och 30 § handelsbolagslagen kommit till stånd.

Det är sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls på ett sådant sätt att Cavantunets rätt därigenom äventyras. Cavantunets ansökan skall därför bifallas.

Laxö och Boucheron överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle upphäva tingsrättens beslut. Till stöd för yrkandet vidhöll de vad de anfört vid tingsrätten. I andra hand gjorde de - för det fall att hovrätten skulle finna att Cavantunet AB:s konkurs utgör likvidationsgrund enligt 2 kap. 27 § handelsbolagslagen - gällande följande. Cavantunet har först sju månader efter försättandet i konkurs ansökt om förordnande av likvidator. Finsmedens verksamhet har fortgått fram till och med det överklagade beslutet den 25 mars 2003. Om verksamheten i ett handelsbolag fortsätter efter en bolagsmans konkurs utan att någon bolagsman påkallat ett likvidationsförfarande anses ett avtal om bolagets fortbestånd på obestämd framtid ha träffats. Ett avtal om Finsmedens fortbestånd på obestämd framtid får anses ha träffats genom Cavantunets passivitet, varför någon likvidationsgrund i vart fall inte längre föreligger.

Cavantunet bestred ändring och vidhöll vad som anförts vid tingsrätten. Beträffande frågan om ett avtal på obestämd framtid träffats anförde Cavantunet följande. Cavantunet har inte förfarit passivt på sätt som kan medföra att avtalet anses fortgå på obestämd tid. Enligt 2 kap. 37 § handelsbolagslagen ankommer det på de kvarvarande bolagsmännen att handlägga den författningsenliga likvidationen som en följd av en bolagsmans konkurs. Det är sålunda Laxös och Boucherons passivitet i fråga om utlösen av den i konkurs försatta bolagsmannen Cavantunet AB som på angivna skäl bör föranleda utseende av likvidator.

Parterna åberopade viss skriftlig bevisning.

Hovrätten för Västra Sverige (2003-10-06, hovrättslagmannen Kjell Björnberg, hovrättsrådet Ann-Carin Glimstedt och hovrättsassessorn Caroline Björne, referent) avslog överklagandet på följande skäl.

I handelsbolagslagen görs inte någon terminologisk skillnad mellan sådan innehavare av en bolagsandel som också inträtt i bolagsavtalet (medlem) och en sådan innehavare av en bolagsandel som inte inträtt som part i bolagsavtalet. Betydelsen av termen bolagsman torde få avgöras från fall till fall med beaktande bl.a. av den aktuella bestämmelsens ändamål och den faktiska innebörden av delägarskapet. Således talas ofta om bolagsman när därmed avses också delägare som inte är part i bolagsavtalet, exempelvis i 2 kap. 6, 8 och 9 §§ handelsbolagslagen (se Stefan Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag En kommentar, s. 165). Termen bolagsman i 2 kap. 37 § handelsbolagslagen får anses avse delägare i bolaget, således även andelsinnehavare (se Stefan Lindskog a.a. s. 856 och NJA 1937 s. 473).

Hovrätten gör följande överväganden beträffande frågan om Cavantunet bör anses som bolagsman enligt 2 kap. 27 § handelsbolagslagen. I målet är ostridigt att Finsmeden är ett kommanditbolag. Hovrätten, som anser att bolagsavtalet, faktiskt sett, har väsentliga likheter med ett oregistrerat aktiebolag, gör dock inte någon annan bedömning än att Finsmeden är att anse som ett kommanditbolag. Av 1 kap. 2 § handelsbolagslagen följer att en bolagsman i ett kommanditbolag antingen är kommanditdelägare eller komplementär. Andelsinnehavarna i Finsmeden, däribland Cavantunet, kan enligt de villkor och omständigheter som framgår av bolagsavtalet och andelsbreven, inte anses ha egenskap av långivare. Andelsinnehavet genom kapitaltillskottet ger en andel i Finsmeden och en avkastning som är relaterad till vinsten, vilket innebär att fråga är om ett sådant gemensamt ändamål som förutsätts för att bolag skall föreligga (se Håkan Nial, Om handelsbolag och enkla bolag, tredje upplagan, s. 56). Därmed kan inte heller andelsinnehavarna anses ha givit en s.k. partiarisk försträckning till Finsmeden. Med hänsyn till det sagda finns således inte utrymme för annan bedömning än att det aktuella andelsinnehavet ger Finsmedens andelsinnehavare ställning av bolagsmän. Mot bakgrund av utredningen i målet rörande förutsättningarna för andelsinnehavet finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att andelsinnehavarna, däribland Cavantunet, får anses ha ställning av kommanditdelägare, oaktat de inte registrerats som sådana, och därmed är att anse som bolagsmän i den mening som avses i 2 kap. 27 § handelsbolagslagen.

I 2 kap. 24 § tredje stycket handelsbolagslagen stadgas att om ett bolagsavtal slutits för bestämd tid och fortsätts bolagets rörelse efter utgången av den tiden, anses avtal därefter slutet för obestämd tid. Om verksamheten efter en bolagsmans konkurs har fortsatt utan att någon bolagsman har påkallat likvidation bör enligt grunderna för senast nämnda lagrum anses att avtal om bolagets fortbestånd på obestämd tid har slutits. Av bolagsavtalet framgår att det inte är fråga om ett avtal för bestämd tid varför 2 kap. 24 § tredje stycket inte, varken direkt eller analogt, torde vara tillämpligt här. I detta fall har dessutom Cavantunet påkallat likvidation genom den i målet aktuella ansökan. Härutöver framgår av handlingarna att konkursförvaltaren under den nämnda sjumånadersperioden vidtagit åtgärder i syfte att försöka klargöra Finsmedens ställning. Med hänsyn till det sagda finner hovrätten att ett avtal på obestämd tid på grund av passivitet från Cavantunets sida inte kan anses träffat.

Cavantunet är sedan den 14 april 2002 försatt i konkurs. Hovrätten finner, i likhet med tingsrätten, att Finsmeden därför genast skall träda i likvidation, eftersom det inte är visat att ett sådant förfarande som avses i 2 kap. 29 och 30 §§ handelsbolagslagen kommit till stånd samt att det är sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls på ett sådant sätt att Cavantunets rätt därigenom äventyras.

Målnummer ÖÄ 2251-03