RH 2004:31

Vid begäran om övertagande av käromål enligt 13 kap. 7 § rättegångsbalken har frågan om det förelegat en giltig överlåtelse av tvisteföremålet prövats som en incidensfråga. Därvid har konkursbos disposition avseende tvisteföremålet ansetts sakna civilrättslig verkan gentemot konkursgäldenären, när konkursboet uttryckligen förklarat sig inte vilja inträda som part i rättegången.

I ett vid hovrätten anhängigt mål mellan B.M. och Mobergets Fastigheter AB i konkurs om skadestånd m.m. anmälde F.N. AB att bolaget övertagit den fordran som tvisten avsåg och därför inträdde i rättegången i konkursbolagets ställe. Såväl konkursbolaget som B.M. bestred bolagets rätt att inträda som part i rättegången.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (2004-02-18, hovrättsråden Roberth Nordh och Ulla Wallén, referent, samt hovrättsassessorn Annika Friberg) ogillade F.N. AB:s begäran att få inträda som part i rättegången.

Som skäl för beslutet anförde hovrätten följande.

F.N. AB har anfört att bolaget den 15 december 2002 förvärvade den omtvistade fordringen från H.N., som i sin tur den 15 juni 2002 förvärvat fordringen från Mobergets Fastigheter AB och till stöd för sin begäran att få inträda i rättegången åberopat skriftliga avtal avseende nämnda överlåtelser. Avtalet den 15 juni 2002 har för Mobergets Fastigheter AB:s räkning undertecknats av H.N.

Mobergets Fastigheter AB i konkurs har häremot invänt dels att H.N. inte var behörig att företräda bolaget vid tiden för hennes påstådda förvärv av fordringen, dels att H.N. inte erlagt likvid för ett sådant förvärv.

Av handlingarna i målet framgår att H.N. tidigare varit styrelseledamot i och firmatecknare för Mobergets Fastigheter AB men att hon vid en extra bolagsstämma den 15 mars 2001 i dessa befattningar ersattes av O.E. Den nya styrelsen har antecknats i aktiebolagsregistret den 24 februari 2003.

H.N. var således inte behörig att företräda Mobergets Fastigheter AB vid tiden för sitt påstådda förvärv den 15 juni 2002 av den fordran som tvisten i målet avser. Överlåtelsen till henne var därför ej gällande mot bolaget.

Mobergets Fastigheter AB:s konkursbo har förklarat att konkursboet valt att låta avtalet den 15 juni 2002 vara ståndande. Konkursboet har emellertid även uttryckligen förklarat sig inte vilja överta konkursgäldenärens talan i målet. Härav följer enligt 3 kap. 9 § konkurslagen att den omtvistade fordran som bolaget i konkurs påstår sig ha inte anses tillhöra konkursboet. Enligt hovrätten bör vid sådant förhållande dispositioner som konkursboet dessförinnan gjort inte ges någon för konkursgäldenären civilrättsligt bindande verkan.

F.N. AB har i övrigt inte förmått visa att det föreligger sådana omständigheter att den ogiltiga överlåtelsen till H.N. likväl blivit gällande mot konkursbolaget.

Då F.N. AB:s förvärv av den omtvistade fordringen härrör från H.N., kan inte heller bolagets förvärv göras gällande mot Mobergets Fastigheter AB i konkurs. Bolagets framställan skall därför ogillas.

Målnummer T 365-00