RH 2004:40

Intrång på annans Internethemsida och e-post har bedömts som sexuellt ofredande - fråga om gränsdragningen mot ofredande och vad som utgör fullbordat brott.

Åklagaren åtalade S.J. för dataintrång, sexuellt ofredande och ofredande enligt följande gärningspåstående. S.J. har gemensamt och i samförstånd med andra, K.H. och C.B. som vid brottstillfället inte fyllt 15 år, i Nybro under december månad 2002 olovligen berett sig tillträde till målsägandens hemsida på Lunarstorm. - Efter att S.J. och hans kamrater olovligen har berett sig tillträde till målsägandens Lunarstormsida, har de ändrat ”hennes profil” på sidan genom att svara på de 20 frågor som beskriver innehavaren av sidan. S.J. och hans kamrater har svarat på frågorna och genom svaren framställt målsäganden på ett felaktigt sätt, med sexuellt kränkande anspelningar. Förutom detta har de även, dels i texten på Lunarstormsidan och dels i målsägandens gästbok på samma sida, skrivit texter med sexuellt kränkande innehåll och även på annat sätt ofredat målsäganden genom att ändra och göra tillägg i den av henne skrivna texten. - S.J. och hans kamrater har genom att olovligen bereda sig tillträde till målsägandens Lunarstormsida, även olovligen tagit del av hennes e-post samt skickat e-post med kränkande innehåll från hennes e-postadress till andra. Mottagarna har uppfattat det som om det var målsäganden som skickade e-postmeddelandena. Bland annat har S.J. och hans kamrater skickat ett e-postmeddelande till målsägandens pojkvän där hon avslutade deras förhållande och som motivering angav ett skäl med kränkande sexuell innebörd. - Målsäganden har under tiden som dataintrånget pågått vid flera tillfällen ändrat sitt lösenord till sidan, men S.J. och hans kamrater har hela tiden lyckats ”knäcka” lösenordet och gång på gång fortsatt att olovligen bereda sig tillträde till målsägandens Lunarstormsida och fortsätta ofredandet mot henne. Genom sitt agerande har S.J. uppträtt anstötligt och kränkande mot målsäganden.

Målsäganden, J.N., yrkade skadestånd.

S.J. erkände att han gjort sig skyldig till dataintrång bestående i att han någon gång i december 2002 - kanske den 15-16 december - tillsammans med andra ändrat målsägandens ”profil” genom att svara på de 20 frågor som beskriver henne på hennes Lunarstormsida. Han uppgav sig inte minnas vilka svaren blev, men om J.N. säger att de hade sexuell innebörd är det så. I övrigt förnekade S.J. påstådda gärningar. S.J. bestred skadeståndsyrkandet.

J.N. hördes och berättade därvid om vad som stått på hennes Lunarstormsida och i hennes gästbok, om e-post som skickats från och till hennes e-postadress och om åtgärder hon vidtagit i anledning av vad som förekommit. Vidare berättade hon om de reaktioner hon mött från personer som tagit del av texterna och meddelandena och om hur hon själv reagerat på texterna och meddelandena.

På begäran av åklagaren hölls vidare förhör med de medmisstänkta K.H. och C.B.

K.H. uppgav bl.a. följande. Först ändrade C.B. texten på målsägandens ”krypin”. Detta innebar nog något snuskigt. Både K.H. och S.J. gav förslag på text. De tre var nog lika delaktiga. Sedan gick de över till ”20 frågor”. Det var i detta skede som K.H. skrev. K.H. minns inte svaren. Några var nog snuskiga. Han minns en fråga om fingerställning. Det kan stämma att det skrevs att en hand var mellan benen. Vidare skickades meddelanden. Det var C.B. som skrev dem. K.H. och S.J. kom nog med förslag.

C.B. uppgav bl.a. följande. De tre satt i anslutning till datorn och skrev elaka saker med sexuella anspelningar. På förstasidan skrev de kanske några meningar. På ”20 frågor” gavs elaka sexuella svar. Dessutom skickades mail bl.a. till målsägandens pojkvän. I detta mail gjorde de slut av ett sexuellt skäl.

Åklagaren åberopade som skriftlig bevisning utskrifter från målsägandens Lunarstormsida och skrivelse från K.H.

Kalmar tingsrätt (2004-03-25, rådmannen Steffan Florby samt nämndemännen Susanne Söderman, Rolf Annér och Jan-Olof Olsson) dömde S.J. enligt 4 kap. 9 c § och 6 kap. 7 § 3 st.brottsbalken för dataintrång respektive sexuellt ofredande samt överlämnade åt socialnämnden i Nybro kommun att föranstalta om nödvändig vård inom socialtjänsten. Tingsrätten biföll skadeståndstalan.

I ansvarsdelen anförde tingsrätten i huvudsak följande domskäl.

Genom vad som upptagits är utrett att tillträde olovligen beretts till målsägandens hemsida på Lunarstorm flera gånger i december 2002 efter det att lösenordet till sidan knäckts och även ändrats, att det i hemsidan med gästbok ändrats och skrivits i de hänseenden åklagaren påstått och att det tagits del av hennes e-post och skickats e-post från hennes e-postadress med sådant innehåll som åklagaren påstått.

S.J. har erkänt att han vid ett tillfälle tillsammans med K.H. och C.B. svarat på de 20 frågorna som beskriver målsäganden på hemsidan. Hans erkännande härav stöds av annan utredning. Detta handlande har enligt vad som framkommit skett någon gång under tiden den 15-16 december. Att S.J. under annan del av månaden företagit någon åtgärd beträffande hemsidan har inte belagts.

Vad åter angår perioden den 15-16 december 2002 har både K.H. och C.B. uppgivit att S.J. haft del i det textskrivande i övrigt på hemsidan med gästbok och i den e-posthantering som förekom. En samlad bedömning av omständigheterna medger ingen annan slutsats än att S.J. haft sådan del i textskrivandet och e-posthanteringen att han skall anses som gärningsman.

Det har framkommit att tillträde olovligen beretts till hemsidan flera gånger under tiden den 15-16 december. Med hänsyn till vad som upptagits kan hållas för visst att S.J. haft sådan del i detta att han skall anses som gärningsman.

Inget i utredningen visar att S.J. haft del i knäckandet av något lösenord till målsägandens hemsida.

Det anförda leder till att S.J. skall dömas för att i samförstånd med två andra personer under tiden den 15-16 december 2002 ha med undantag som anges ovan handlat på sätt åklagaren beskrivit.

Genom sitt handlande har S.J. gjort sig skyldig till dataintrång.

Vidare har S.J. genom sitt handlande på ett uppenbart sedlighetsstörande sätt uppträtt anstötligt mot målsäganden och även eljest betett sig hänsynslöst mot henne. Hans ofredande av målsäganden bör bedömas i ett sammanhang och som sexuellt ofredande enligt 6 kap. 7 § tredje stycket brottsbalken. Detta innebär alltså att han inte skall dömas för ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken.

S.J. förekommer inte i belastningsregistret.

Nybro kommuns socialförvaltning har i avgivet yttrande föreslagit att S.J. överlämnas till vård inom socialtjänsten enligt vårdplan innebärande att han skall gå på uppföljande stödsamtal 1-2 gånger i månaden under minst sex månader för att reflektera över det egna handlandet i syfte att motverka kriminellt beteende och för att arbeta för en positiv utveckling. För det fall det skulle bli aktuellt med ungdomstjänst har förvaltningen förklarat att den har beredskap för detta.

Påföljden bör bestämmas i enlighet med socialförvaltningens förslag.

S.J. överklagade Kalmar tingsrätts dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet för sexuellt ofredande och bestämma påföljden för dataintrång till böter. Han yrkade vidare att hovrätten skulle lämna skadeståndstalan utan bifall.

Åklagaren och J.N. bestred ändring.

S.J. hördes på nytt. I nu aktuell del berättade han i allt väsentlig i överensstämmelse med vad som antecknats i tingsrättens dom. Vidare spelades tingsrättens bandupptagningar av målsägandeförhöret med J.N. samt förhören med K.H. och C.B. upp.

Åklagaren åberopade samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.

Av de åberopade utskrifterna från målsägandens Lunarstormsida framgår följande. På hennes s.k. krypin har skrivits en mening som presenterar henne i sexuellt kränkande ordalag. I hennes gästbok har den 15 december 2002 skrivits kl. 12.30 respektive kl. 12.37 två meddelanden från henne till två olika e-postadresser, vilka har uppgivits tillhöra en kamrat respektive hennes kusin A-S. Meddelandena beskriver dessa på ett rått och kränkande sätt i sexuellt hänseende.

Vidare framgår av de åberopade utskrifterna att e-postmeddelanden har skickats från målsägandens adress den 15 december 2002 enligt följande. Kl. 02.12 skickades ett meddelande till en adress som i målet uppgivits tillhöra målsägandens kamrat A. med grova uttalanden om målsägandens privatliv i sexuellt hänseende. Därefter skickades kl. 02.21 ett meddelande till en adress som uppgivits tillhöra målsägandens pojkvän med sådant innehåll som anges i gärningsbeskrivningen. Slutligen skickades kl. 12.07 ett meddelande till den adress som uppgivits tillhöra målsägandens kusin A-S. vari denna beskrivs med grova ord på ett kränkande sätt i sexuellt hänseende.

Göta hovrätt (2004-05-28, hovrättsråden Carl-Gustav Ohlson och Ingrid Engqvist Lunning, tf. hovrättsassessorn Katrin Persson, referent, samt nämndemännen Christina Bergdahl och Maj-Britt Gunnarsson) fastställde tingsrättens dom.

I ansvarsdelen anförde hovrätten följande domskäl.

I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom skall S.J. dömas för dataintrång genom att han gemensamt och i samförstånd med andra olovligen har berett sig tillträde till målsägandens hemsida på Lunarstorm samt olovligen har tagit del av hennes e-post.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten genom vad som upptagits i målet styrkt att S.J. haft sådan del i besvarandet av de 20 frågorna, skrivandet på målsägandens ”krypin” och i hennes gästbok på Lunarstormsidan samt e-postskickandet att han är att anse som gärningsman i enlighet med vad tingsrätten har funnit.

Hovrätten har härefter att ta ställning till om S.J. genom sitt handlande har gjort sig skyldig till sexuellt ofredande. Enligt 6 kap. 7 § tredje stycket brottsbalken skall den som genom ord eller handling på ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträder anstötligt mot annan dömas för sexuellt ofredande. Med att handlingen skall företas på ett sedlighetssårande sätt avses sårande av den sexuella sedligheten. Det krävs alltså att orden eller handlingen har inneburit en kränkning av den sexuella integriteten eller självkänslan hos den som får vetskap om orden eller handlingen. Vidare krävs att orden eller handlingen har en utpräglad grad av sedlighetssårande karaktär (jfr. SOU 2001:14, s. 206). Vad S.J. befunnits skyldig till innebär att han genom ord har exponerat målsäganden på ett sexuellt kränkande och förnedrande sätt. Enligt hovrättens bedömning har han härigenom kränkt målsägandens sexuella integritet i sådan grad att handlingen måste anses ha en uppenbart sedlighetssårande karaktär. Han har vidare haft vetskap om att det som skrevs skulle komma till målsägandens kännedom, vilket uppenbarligen också varit S.J. och de andra pojkarnas syfte. S.J. har sålunda genom ord på ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträtt anstötligt mot målsäganden. Det kan enligt hovrättens mening inte anses föreligga något krav på att handlingen har en sexuell inriktning såtillvida att den skall vara ägnad att reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift.

S.J. skall med hänsyn till det anförda fällas till ansvar för sexuellt ofredande. Med beaktande främst av att brottet har begåtts via Internet - med den risk för omfattande spridning som därmed föreligger - och riktats mot en ung flicka finner hovrätten att påföljden inte kan stanna vid böter. Skäl att ändra den av tingsrätten bestämda påföljden saknas. Tingsrättens dom i ansvarsdelen skall sålunda fastställas.

Målnummer B 996-04