RH 2004:73

Hyresnämndsmål. Hyresnämndens beslut om godkännande av redovisning enligt 22 § fjärde stycket bostadsförvaltningslagen (1977:792) får inte överklagas.

Den utsedde förvaltaren för en fastighet som var ställd under tvångsförvaltning ansökte hos hyresnämnden om godkännande av redovisning och om fastställande av arvode för redovisningsperioden. Fastighetsägaren bestred ansökan och anförde, såvitt avsåg godkännande av redovisning, att kostnaden för genomförda arbeten i fastigheten blivit för hög.

Hyresnämnden i Stockholm (2004-02-26, hyresrådet Anne Bratt samt övriga ledamöterna Johan Bergenstråhle och Lorentz Stahre) godkände redovisningen.

I sina skäl angav hyresnämnden att nämnden efter granskning inte fann anledning till anmärkning på redovisningen.

Fastighetsägaren överklagade hyresnämndens beslut om godkännande av redovisning.

Svea hovrätt (2004-06-30, hovrättsråden Rolf Lundmark och Karin Kussak samt hovrättsassessorn Susanne Gerland, referent) avvisade överklagandet med följande skäl.

Enligt 22 § fjärde stycket bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall hyresnämnden granska förvaltarens redovisning och kontrollera att den är godtagbar från redovisningsmässig synpunkt. I förarbetena anges bl.a. att förvaltarens redovisning bör bestå av resultaträkning och balansräkning jämte eventuellt upprättade bilagor. Vidare anges att granskningsskyldigheten i princip bara omfattar endast själva redovisningshandlingarna och inte den löpande bokföringen och verifikationsunderlaget, om inte särskilda omständigheter - såsom t.ex. påstående om förskingring - skulle påkalla en närmare undersökning av räkenskapsmaterialet (prop. 1976/77:151 s 103 f.).

Enligt 23 § bostadsförvaltningslagen kan en fastighetsägare som vill klandra redovisningen inom den tid som anges i lagrummet väcka talan mot förvaltaren vid fastighetsdomstolen. En fastighetsägares klander med anledning av förvaltarens redovisning kan endast prövas enligt den i 23 § bostadsförvaltningslagen stadgade ordningen. Hyresnämndens beslut med anledning av dess granskning av förvaltarens redovisning kan således inte överprövas av hovrätten. Överklagandet skall därför avvisas.

Målnummer ÖH 2256-04