RH 2004:75

Åtal för stöld avseende tillgrepp på ett varuhus av en borrmaskin har inte bifallits då stöldbrottet inte befunnits fullbordat. Frågan om huruvida personen i stället gjort sig skyldig till försök till stöld har ansetts kunna komma under bedömande utan att åtalet justerades.

Åklagaren yrkade vid tingsrätten ansvar på A.N. för stöld enligt följande gärningsbeskrivning.

A.N. har den 24 maj 2004 på Bauhaus på Enköpingsvägen inom Järfälla kommun olovligen med tillägnelseuppsåt tagit en borrmaskin till ett värde av 2 519 kr, vilket inneburit skada för målsäganden.

A.N. förnekade gärningen.

Förhör hölls med A.N. och med vittnet U.S.

A.N. uppgav följande. Han tog en promenad på Järvafältet, och när han kom till varuhuset Bauhaus bestämde han sig för att gå in och titta lite. Han tog ingen varukorg. Han gick runt på olika avdelningar, även vid verktygen, och gick sedan ut till trädgårdsavdelningen som delvis finns utomhus. Han tittade bl.a. på rabarberplantor. Det är möjligt att dessa fanns i närheten av staketet som inhägnar området. Det var en del människor som gick runt ute på trädgårdsavdelningen. När han tittat klart gick han till utgången och ut genom kassorna. Eftersom han inte hade några varor hade han inte något att betala. När han kom ut genom kassorna kom en ”dansk” och stoppade honom. Han uppfattade att ”dansken” var butikskontrollant. Han medtogs sedan till ett kontor för förhör. Dit kom en annan person, en anställd, och påstod att han hade tagit en borrmaskin. Den maskin som visades upp av honom var av märket Metabo.

U.S. uppgav följande. En av butikskontrollanterna påkallade hans uppmärksamhet inne på trädgårdsavdelningen. Butikskontrollanten kommer från Danmark. Han och butikskontrollanten hukade sig bakom ett fönster och iakttog en person - A.N. - som gick runt på trädgårdsavdelningens utomhusavdelning. Butikskontrollanten berättade att han nyss hade sett att A.N. tagit en borrmaskin eller borrhammare, ett demonstrationsexemplar, inne i varuhuset och sedan lagt denna i sin varukorg. De såg sedan hur A.N. gick runt på trädgårdsavdelningen. Han stod vid trädgårdsplantorna i några minuter, vände sig om då och då och gick lite fram och tillbaka. Han tog sedan upp borrmaskinen/borrhammaren ur korgen och sköt ut den under grinden så att den hamnade utanför inhägnaden. A.N. gick sedan mot kassorna och utgången. Butikskontrollanten gick efter A.N. och stoppade honom strax utanför kassorna som han passerade utan att betala för något. U.S. sprang under tiden ut på utsidan av trädgårdsavdelningen och hämtade maskinen vilken han tog med sig till det kontor där butikskontrollanten väntade med A.N. Han anser inte att det finns något utrymme för misstag beträffande person. - Det var inte särskilt mycket folk ännu på varuhuset. Några personer kan ha passerat förbi på trädgårdsavdelningen. Han iakttog A.N. på högst tio meters håll. - Han är i dag osäker på exakt vilken sorts maskin det var, om det var en borrmaskin eller borrhammare. Möjligen kan maskinen ha varit av märket Bosch. Han vill dock minnas att maskinen var blå och att den kostade ca 2 500 kr.

Sollentuna tingsrätt (2004-02-18, nämndemännen Anne-Marie Friman och Leif Jansson) ogillade åtalet.

I domskälen anförde tingsrätten följande.

A.N:s uppgifter står emot U.S:s. Vittnet har i och för sig gjort ett trovärdigt intryck. Tingsrätten anser dock inte att det kan uteslutas att vittnet misstagit sig och förväxlat A.N. med någon annan person. Åklagaren har därmed inte kunnat styrka gärningen. Åtalet mot A.N. skall ogillas.

Ordföranden, rådmannen Agneta Claesson Norell och nämndemannen Bengt Svensson var skiljaktig och anförde.

Vittnet U.S. har detaljerat och på ett mycket trovärdigt sätt berättat om sina iakttagelser. U.S. har varit helt säker på sina iakttagelser och övertygad om att han inte misstagit sig på person utan att det handlar om den man - A.N. - som butikskontrollanten sedan stoppade utanför kassorna och som han själv, efter att ha hämtat verktyget som låg utanför varuhusets utomhusavdelning, träffade inne på kontoret. Enligt U.S. var det inte mycket folk på utomhusavdelningen.

Vi anser det genom vittnesförhöret med U.S. styrkt att det var A.N. som sköt ut borrverktyget under grindarna till utomhusområdet. Det är klarlagt att A.N. sedan lämnade varuhuset utan att betala för några varor. A.N. har genom att skjuta ut borrverktyget under grindarna så att det hamnade utanför varuhusets område rubbat varuhusets besittning till verktyget. Tillgreppet är därmed fullbordat och A.N. skall dömas för tillgreppsbrott i enlighet med gärningsbeskrivningen. Brottet skall till följd av värdet av det tillgripna rubriceras på det sätt som åklagaren har gjort, dvs. som stöld.

A.N. är tidigare ostraffad. Vi vill bestämma påföljden för A.N. till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Åklagaren överklagade domen och yrkade att A.N. skulle dömas för stöld till villkorlig dom i förening med dagsböter.

A.N. bestred ändring.

Svea hovrätt (2004-12-14, hovrättsråden Lars Hesser, referent, Peter Borgström och Omi Mohammar samt nämndemännen Raouf Ayoub och Eva Klingström) dömde, med ändring av tingsrättens dom, A.N. för försök till stöld till villkorlig dom jämte 40 dagsböter å 120 kr.

I skälen i skuldfrågan anförde hovrätten följande.

Utredningen i målet utgörs av de uppgifter som lämnats här vid förhören med A.N. och vittnet U.S. När det gäller U.S. har denne lämnat en tämligen detaljerad berättelse, som hovrätten uppfattar som trovärdig. U.S. har uppgivit att han är säker på att den person som han tillsammans med en butikskontrollant i smyg iakttog på trädgårdsavdelningens utomhusavdelning - iakttagelserna gjorda på ett avstånd mellan 5-7 meter - var den person, som något senare stoppades av butikskontrollanten strax utanför kassorna, dvs. A.N., samt att han härunder iakttagit hur denne sköt ut ett borrverktyg under en grind så att det hamnade utanför inhägnaden till utomhusavdelningen. U.S. har vidare uppgivit att han sett när A.N. återvänt in i butiken och passerat kassorna, varvid denne gick direkt fram till den första kassan för att sedan gå rakt ut genom den ”utan att göra något”.

Hovrätten bedömer att U.S:s uppgifter är tillförlitliga och finner härigenom utrett att A.N. förfarit med det ifrågavarande borrverktyget, dvs. den borrmaskin som åtalet gäller, på det sätt som U.S. berättat. Detta innebär att varuhusets besittning till borrmaskinen kom att upphöra i och med att den hamnade utanför varuhusets område. Det får hållas för visst att A.N:s avsikt varit att tillägna sig borrmaskinen. Frågan är emellertid om hans tillgrepp hunnit fullbordas. Den omständigheten att han inte fick tillfälle att hämta upp borrmaskinen från den plats utanför grindarna där den hamnade utesluter enligt hovrättens mening inte att besittningen ändock kan ha övergått på A.N. För att så blivit fallet krävs dock att borrmaskinen inte legat på denna plats helt synlig för envar utan att den legat gömd så att placeringen av den, sett utifrån A.N:s perspektiv, varit någorlunda säker. I målet finns ingen utredning om borrmaskinens närmare placering. I brist härpå finner hovrätten inte att det blivit klarlagt att A.N. olovligen haft borrmaskinen i sin besittning. Åtalet för fullbordad stöld kan därför inte bifallas.

Frågan är då om A.N. på föreliggande gärningsbeskrivning kan dömas för något annat brott än stöld. Hovrättens uppfattning är att åtalet - ett påstående om fullbordad stöld - innefattar ett påstående om försök till samma brott, dvs. att det i vart fall har förelegat en fara för att stöldbrottet skulle fullbordas. I förevarande fall har A.N. påbörjat brottet och det som har återstått är endast att han skulle lämna varuhusets område för att ta hand om borrmaskinen. Hovrätten finner att han härigenom gjort sig skyldig till försök till tillgrepp av borrmaskinen. Med beaktande av värdet på den skall A.N. dömas för försök till stöld. I sammanhanget kan tilläggas att det med hänsyn till A.N:s inställning till brottsmisstankarna inte kan antas att här gjord avvikelse från den brottsrubricering som skett i åtalet skulle ha kunnat föranleda A.N. att komma med andra invändningar eller annan argumentation än vad som nu varit fallet.

Målnummer B 2327-04