RH 2006:2

Hovrätten undanröjde ett av bilförare godkänt föreläggande av ordningsbot för att vid färd med personbil inte ha medfört körkort eftersom förarens identitet kunde fastställas direkt på plats av polisen genom RPS-data. Föreläggandet kunde därmed inte anses överensstämma med lag.

Å.A. stoppades i en poliskontroll på väg hem i den personbil som hon var registrerad ägare till. Hon rapporterades på platsen av en polisman för förseelsen att vid färd inte ha medfört körkort. Hennes identitet fastställdes genom RPS-data. Å.A. erkände förseelsen och godtog den förelagda ordningsboten genom underskrift på platsen.

Huddinge tingsrätt

Å.A. begärde i Huddinge tingsrätt att den godkända ordningsboten skulle undanröjas. Som grund för undanröjandet anförde Å.A. i huvudsak att eftersom hennes identitet genast kunde fastställas på platsen med hjälp av modern teknik, RPS-data, så skall enligt 9 kap. 2 § andra stycket 3 körkortslagen inte dömas till straff.

Åklagaren bestred ändring.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Karolina Wieslander) anförde i beslut den 23 november 2005 följande:

Ett godkänt ordningsföreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom och kan enligt 59 kap.6 och 10 §§rättegångsbalken endast undanröjas om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring, om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel att föreläggandet bör anses ogiltigt eller om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.

Det har inte förekommit någon omständighet som tyder på att Å.A:s godkännande av ordningsboten inte kan anses utgöra en giltig viljeförklaring. Det har inte heller under ärendets behandling förekommit sådant fel att föreläggandet bör anses ogiltigt. Slutligen har det inte framkommit att föreläggandet av någon annan anledning inte överensstämmer med lag.

Tingsrätten finner därför att den grund som Å.A. angivit för sitt yrkande om undanröjande av ordningsboten inte utgör någon av de förutsättningar som anges i 59 kap. 6 § rättegångsbalken. Föreläggandet kan därmed inte undanröjas.

Tingsrätten lämnar Å.A:s yrkande om undanröjande av ordningsbot utan bifall.

Svea hovrätt

Å.A. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att det godkända föreläggandet av ordningsbot skulle undanröjas.

Åklagaren bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Ann-Christine Zachrisson, hovrättsrådet Per Olding och tf. hovrättsassessorn Yvonne Brandell, referent) anförde i beslut den 27 januari 2006:

SKÄL

Av 3 kap. 15 § första stycket 1 körkortslagen (1998:488) följer att förare till en personbil skall ha med sig sitt körkort. En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms till penningböter. Om förarens identitet genast har kunnat fastställas skall inte dömas till straff (9 kap. 2 § andra stycket 3 samma lag). Föreläggande av ordningsbot får utfärdas beträffande brottet under förutsättning att den misstänktes identitet är styrkt.

Körkortslagen som trädde i kraft den 1 oktober 1998 innebar ingen förändring av straffrihetsgrunderna vid underlåtenhet att som förare av ett körkortspliktigt fordon medföra körkortet (prop. 1997/98:124 s. 90). Motsvarande ansvarsbestämmelse fanns i 105 § körkortsförordningen (1977:722). Departementschefen uttalade i förarbetena till sistnämnda bestämmelse (prop. 1979/80:178 s. 72) att något straff inte borde komma i fråga om det genom kontroll i centrala körkortsregistret eller på ett annat tillförlitigt sätt kunde konstateras att föraren har ett körkort som är giltigt för fordonsslaget. För en kontroll måste föraren kunna visa upp en godtagbar legitimationshandling eller annars tillförlitligen styrka sin identitet.

I förevarande fall är det utrett att Å.A. under färden med sin personbil inte medförde sitt körkort. Av utredningen i målet framgår inte om hon uppvisade annan legitimationshandling. Enligt ordningsboten fastställdes emellertid hennes identitet direkt på plats genom RPS-data. Mot bakgrund av ovanstående förarbetsuttalande finner hovrätten att föreläggandet av ordningsboten inte kan anses överensstämma med lag (se även RH 92:84). Det finns därför förutsättningar att enligt 59 kap. 6 § första stycket 3 och 10 §rättegångsbalken undanröja den av Å.A. godkända ordningsboten.

AVGÖRANDE

Med ändring av tingsrättens beslut undanröjer hovrätten det av Å.A. godkända föreläggandet av ordningsbot.

Hovrättens beslut meddelat: den 27 januari 2006.

Mål nr: Ö 9779-05.

Lagrum: 9 kap. 2 § andra stycket 3 körkortslagen (1998:488); 59 kap.6 och 10 §§rättegångsbalken.

Rättsfall: RH 92:84.

Litteratur: Prop. 1979/80:178 s. 72; prop 1997/98:124 s. 90.