RH 2006:66

EU-bidrag för stöd av ekologiska produktionsformer respektive gårdsstöd har inte visats utgöra medel som har anvisats för särskilt angivet ändamål i den mening som krävs för utmätningsfrihet.

Genom beslut den 30 december 2005 och den 14 januari 2006 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att för år 2005 betala ut EU-bidrag till S.D. dels med stöd av förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder i form av ”ekologiska produktionsformer” med 2 800 kr, dels med stöd av förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare m.m. i form av ”gårdsstöd” med 12 945 kr.

Utbetalningen skulle verkställas av Jordbruksverket. Preliminär dag för utbetalning till S.D. sattes till den 31 januari 2006. Den 24 januari 2006 utmätte kronofogdemyndigheten de beviljade EU-bidragen.

Halmstads tingsrätt

S.D. överklagade till tingsrätten och yrkade att utmätningen skulle upphävas.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Gert Råberg) anförde i beslut den 30 juni 2006 följande.

Enligt 4 kap. 17 § utsökningsbalken får lös egendom utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Till grund för utmätningen ligger lagakraftvunna avgöranden. Enligt 3 kap. 21 § utsökningsbalken får verkställighet inte äga rum om svaranden till kvittning åberopar fordran, som har fastställts genom exekutionstitel vilken får verkställas eller som grundas på skuldebrev eller annat skriftligt fordringsbevis, och i övrigt förutsättningar för kvittning föreligger. De av S.D. åberopade motfordringarna uppfyller inte nu angivna förutsättningar för kvittning. På grund härav och då vad S.D. anfört i övrigt inte heller föranleder någon annan bedömning än den kronofogdemyndigheten gjort, lämnar tingsrätten överklagandet utan bifall.

Hovrätten

S.D. överklagade tingrättens beslut och yrkade att utmätningsbeslutet skulle upphävas.

Två borgenärer bestred ändring. En borgenär, som förelagts att yttra sig över överklagandet, hördes inte av.

Domskäl

Hovrätten (hovrättspresidenten Gunnel Wennberg samt hovrättsråden Kent Sundquist och Pär Zelano, referent) anförde i beslut den 31 augusti 2006.

Till stöd för överklagandet har S.D. bl.a. hänvisat till Högsta domstolens beslut den 3 januari 2005 i mål Ö 2353-01 (se NJA 2005 s. 3) och Ö 2354-01, vari domstolen förklarat att dess avgörande inte innebar något ställningstagande i fråga om utmätningsfrihet för EU-bidrag enligt 5 kap. 6 § utsökningsbalken. Av detta lagrum framgår att medel, som för särskilt angivet ändamål har anvisats gäldenären av staten, kommun, eller annan myndighet eller av samfund, stiftelse eller inrättning med allmännyttigt syfte eller har samlats in bland allmänheten, ej får utmätas, om det strider mot det angivna ändamålet. Denna bestämmelse torde kunna tillämpas även när medel undermotsvarande omständigheter anvisats av utländskt rättssubjekt. Vad som sagts om staten bör kunna tillämpas analogt när utländsk stat anvisat medel för särskilt angivet ändamål, t.ex. vetenskaplig verksamhet. Se närmare SOU 1964:57 s. 245.

De EU-bidrag som tillerkänts S.D. är visserligen förenade med vissa krav avseende driften av hans fastighet. Men det har inte visats att han genom bidragen tillförs medel för att täcka kostnader för särskilt angivna åtgärder. Snarare är det fråga om ersättning för den inkomstförlust som kan beräknas uppstå för honom därför att han avstår från att använda jordbruksarealen på ett mera lukrativt sätt. Bidragen kan med hänsyn härtill inte anses utgöra medel som har anvisats för särskilt angivet ändamål i den meningen att de skall finansiera utgifter kopplade till en viss verksamhet. S.D. får i stället anses berättigad att använda pengarna för det ändamål han själv finner lämpligt, som t.ex. att betala av på sina skulder.

Hovrätten kommer på grund av det anförda fram till att S.D:s EU-bidrag inte är skyddade från utmätning enligt den aktuella bestämmelsen. Inte heller vad S.D. i övrigt har anfört ger anledning att upphäva beslutet om utmätning.

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 16 augusti 2006.

Mål nr: ÖÄ 3290-06.

Lagrum: 5 kap. 6 § utsökningsbalken.

Rättsfall: NJA 2005 s. 3.

Litteratur: SOU 1964:57 s. 245.