RH 2006:72

Hyresnämndsmål. En hyresgäst har oprovocerat misshandlat en granne i trapphuset och samtidigt uttalat ett allvarligt hot mot denne. Det inträffade har ansetts utgöra en särskilt allvarlig störning i boendet och medfört att hyresgästens hyresrätt förverkats.

Hyresnämnden i Malmö

Jenso Fastigheter AB sade upp en hyresgästs (P.B.) hyresavtal för en bostadslägenhet till den 30 november 2005 och hänsköt tvisten till hyresnämnden. Hyresvärden yrkade i första hand att hyresavtalet skulle upphöra på grund av att hyresrätten förverkats och i andra hand på grund av att P.B. åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att avtalet skäligen inte borde förlängas.

Hyresnämnden (hyresrådet Paula Lundberg samt särskilde ledamoten Bertil Pernryd) anförde i beslut den 1 mars 2006 beträffande frågan om hyresrätten förverkats bl.a. följande.

SKÄL

[ - - - ]

Hyresvärden grundar sin talan på att P.B. gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot mot en av hyresgästerna i fastigheten. P.B. har åtalats för och erkänt att han den 15 augusti 2005 misshandlat sin granne genom att tilldela henne ett knytnävsslag i bröstkorgen samt dra henne i håret och uttalat till henne att ”jag har suttit inne förr och är inte rädd för att göra värre saker” eller liknande. Det är upplyst att P.B. är dömd för gärningarna till skyddstillsyn med föreskrifter om psykiatrisk vård.

Det är således ostridigt att P.B. misshandlat och hotat en hyresgäst i fastigheten. P.B. har förklarat att han är psykiskt sjuk, att han vid tillfället inte medicinerade, att han efter händelsen insett sitt behov av medicin och numera regelbundet har kontakt med läkare och tar sin medicin samt att han ångrar det inträffade och att han bett målsäganden S.L. om ursäkt.

[ - - - ]

S.L. har uppgett att hon aldrig har talat om P.B. och att hon bara hade träffat honom en gång före den aktuella händelsen. Hon har vidare berättat att hon tycker det känns ”jobbigt” idag, eftersom händelsen var helt oprovocerad, att hon tänker att det kan hända igen och att hon känner sig osäker. Hon har bekräftat att hon talat med P.B. efter händelsen och att han gett henne en blomma.

[ - - - ]

För bedömningen av om fråga är om särskilt allvarlig störning beaktar hyresnämnden att misshandeln varit oprovocerad, men att det rört sig om en engångshändelse, att endast ett slag utdelats, att slaget utdelats mot kroppen och inte mot ansiktet samt att blodvite inte uppkommit. Hyresnämnden bedömer mot bakgrund härav att fråga inte är om särskilt allvarlig störning. Vid sådant förhållande är inte visat att hyresrätten är förverkad.

Vid den skälighetsbedömning som hyresnämnden har att göra enligt 12 kap. 46 § 2 jordabalken gör hyresnämnden följande överväganden. [ - - - ] Hyresnämnden finner att det med tillräcklig grad av säkerhet kan antas att händelsen inte kommer att upprepas. Hyresvärdens yrkande bör därför lämnas utan bifall.

SLUT

Hyresnämnden lämnar Jens Fastigheter AB:s upphörstalan utan bifall och förlänger hyresavtalet på oförändrade villkor.

Särskilde ledamoten Lennart Westerlund var skiljaktig och anförde: Lika med majoriteten anser jag inte att hyresrätten är förverkad. [ - - - ] Jag anser [ - - - ] att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits för att kunna anse att händelsen inte kommer att upprepas. Hyresvärdens yrkande bör därför bifallas. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.

Hovrätten

Jenso Fastigheter AB överklagade hyresnämndens beslut och yrkade bifall till sin talan vid nämnden.

P.B. bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Per Eklund, referent, Måns Edling och Maj Johansson) anförde i beslut den 27 september 2006 bl.a. följande.

HOVRÄTTENS SKÄL

[ - - - ]

Hovrättens bedömning

P.B. har gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot mot en av sina grannar i fastigheten. Bolaget har som grund för sin talan i första hand åberopat att hyresrätten är förverkad. Hovrätten prövar därför först om det inträffade är att bedöma som en särskilt allvarlig störning i boendet (se 12 kap. 25 § tredje stycket och 42 § fjärde stycketjordabalken).

Som exempel på särskilt allvarliga störningar i boendet nämns i förarbetena bl.a. det fallet när en hyresgäst gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som har samband med boendet, exempelvis våld eller hot om våld som riktas mot någon som bor i fastigheten (prop.1992/93:115 s. 21).

P.B. har erkänt gärningen och bett grannen om ursäkt. Som hyresnämnden har konstaterat var det endast ett slag som utdelades och det har rört sig om en engångshändelse. Mot detta skall dock ställas att slaget utdelades med knuten näve och att misshandeln i trapphuset var oprovocerad när P.B. var på väg att söka upp grannen i hennes bostad. Ytterligare en försvårande omständighet är att P.B. i samband med misshandeln uttalade ett allvarligt hot.

Hovrätten finner sammantaget att det inträffade utgör en särskilt allvarlig störning i boendet. På grund av detta och då övriga förutsättningar för hyresrättens förverkande är uppfyllda (12 kap.42 § första stycket 6 och fjärde stycket samt 46 § första stycket 1jordabalken) skall bolagets talan om att P.B:s hyresavtal skall upphöra bifallas.

[ - - - ]

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

Med ändring av hyresnämndens beslut bifaller hovrätten Jenso Fastigheter AB:s talan om att hyresavtalet skall upphöra. Hyresavtalet har därför upphört den 30 november 2005.

[ - - - ]

Hovrättens beslut meddelat: den 27 september 2006.

Mål nr: ÖH 2400-06.

Lagrum: 12 kap. 25 § tredje stycket, 42 § första stycket 6 och fjärde stycket samt 46 § första stycket 1jordabalken.

Litteratur: Prop. 1992/93:115 s. 21.