RH 2007:104

Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Rån (den 4 juli 2006).

Tingsrätten (dom den 10 maj 2007) och hovrätten: Ungdomstjänst 130 timmar (varav 10 timmar ansågs verkställda genom två dagars frihetsberövande).

Tingsrätten: M (född i december 1988) var vid tidpunkten för brottet drygt 17 år. Han har i november 2005 dömts för bland annat stöld till vård inom socialtjänsten.

M skall dömas för rån. Straffvärdet bedöms vara fängelse ett år. Då M inte bedöms ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga saknas förutsättningar att döma till ungdomsvård. Därmed aktualiseras frågan om ungdomstjänst som påföljd.

Den som är under 21 år och som begått brott får dömas till ungdomstjänst om den unge samtycker till det och påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter. Tingsrätten gör som socialnämnden bedömningen att M är lämplig för ungdomstjänst och han har också samtyckt till ungdomstjänst.

M har vid tidpunkten för rättens prövning fyllt 18 år. Den som är över 18 år får dömas till ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl för det. I prop. 2005/06 s. 77 anges att ett sådant särskilt skäl kan vara att någon begått brott före 18 års ålder och det blir aktuellt att bestämma påföljden kort efter att den unge fyllt 18 år. Kravet på särskilda skäl bör därmed vara uppfyllt i M:s fall.

För att döma till ungdomstjänst krävs även att påföljden anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare brottslighet och det inte finns skäl att döma till ungdomsvård. Då straffvärdet, efter beaktande av 29 kap. 1-3 §§, inte överstiger 1 år utgör brottslighetens straffvärde inte hinder för att döma till ungdomstjänst och inte heller M:s tidigare brottslighet utgör hinder för denna påföljd (jfr a. prop. s. 74 ff).

Med hänsyn till att M var 17 och ett halvt år vid brottstillfället skall det reducerade straffvärdet utifrån principerna för tillämpningen av 29 kap. 7 § vara ungefär 5 månader, vilket i sin tur bör motsvara 130 timmars ungdomstjänst. När det gäller storleken av det avdrag som skall göras för frihetsberövande som har föregått en dom på ungdomstjänst hänvisas i förarbetena (a. prop. s. 136) till domstolspraxis avseende avräkning av dagsböter (NJA 1989 s. 12). Vidare framgår av förarbetena att 20 timmars ungdomstjänst anses motsvara 60 dagsböter, något som torde ge ett avdrag om drygt 3 timmar per avräkningsbar dag. Mot bakgrund av de negativa skadevekningar som ett frihetsberövande anses åsamka unga personer och billighetshänsyn i övrigt finner tingsrätten skäligt att bestämma avdraget till 5 timmar per dag, vilket innebär att påföljden för M bör till en del av 10 timmar anses verkställd genom den tid som han varit anhållen.