RH 2007:39

Tilltalad, som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri (2,04 promille), har antagits till försöksverksamhet med s.k. alkolås. Detta har vägts in vid bedömningen av om det finns särskilda skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn.

Helsingborgs tingsrätt

Åklagaren åtalade K.E. för grovt rattfylleri med följande gärningsbeskrivning: K.E. har den 9 april 2004 fört personbil på bland annat Filbornavägen i Helsingborg efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes blod under eller efter färden uppgått till 2,04 promille. - Brottet är grovt med hänsyn till alkoholkoncentrationen.

K.E. erkände gärningen.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Roger Backman samt nämndemännen Alf Holmberg, Karin Algotsson och Marie-Louise Klang) meddelade dom den 15 september 2004.

Under rubriken Påföljdsfrågan i sina domskäl anförde tingsrätten - efter att ha anmärkt att yttrande inhämtats från frivården - bl.a. följande.

K.E. har, trots att hon förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes blod uppgått till 2,04 promille per liter blod, framfört sin personbil genom centrala Helsingborg under en natt mellan fredag och lördag med överhängande fara för andra personers säkerhet och då det dessutom kan antas att trafiken varit livlig. K.E. har dessutom, trots att hon inför rätten uppgett sig ofta ha druckit för mycket, inte ansett sig ha behov av någon behandling.

Tingsrätten finner att K.E., som med mycket hög promillehalt i blodet framfört sitt fordon, betett sig på ett synnerligen omdömeslöst sätt och har därigenom gjort sig skyldig till grovt rattfylleri av en beskaffenhet som föranleder att annan påföljd än fängelse ej kan komma i fråga.

Tingsrätten dömde K.E. för grovt rattfylleri till fängelse 2 månader.

Hovrätten

K.E. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till skyddstillsyn med föreskrift om behandling eller i vart fall sätta ned fängelsestraffet.

Åklagaren bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Per Eriksson, referent, hovrättsrådet Marianne Lejman och hovrättsassessorn Lena Berlin samt nämndemännen Ewe K Nilsson och Bertil Burström) meddelade dom den 19 april 2005.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom har K.E. gjort sig skyldig till rattfylleri. Som tingsrätten angett är brottet att rubricera som grovt.

Hovrätten har inhämtat ett nytt yttrande från frivården.

Straffvärdet av det grova rattfylleri som K.E. gjort sig skyldig till får anses svara mot fängelse i en månad.

Med hänsyn till den höga alkoholkoncentration som uppmättes i K.E:s blod och till omständigheterna i övrigt kan villkorlig dom med samhällstjänst inte komma i fråga. I stället råder en presumtion för att hon skall dömas till fängelse.

Som ersättning för fängelse kan skyddstillsyn komma i fråga vid grovt rattfylleri, om det föreligger särskilda skäl. Sådana skäl kan utgöras av att den dömde har alkoholproblem, för vilka han genomgår eller avser att genomgå behandling, som bedöms vara tillräckligt ingripande.

K.E. har alkoholproblem - därom vittnar inte minst den höga promillehalten - om vilka hon synes vara fullt medveten. I enlighet med rekommendationer från frivården har hon nyligen tagit kontakt med alkoholmottagningen i Klippans kommun, och hon har bokat in en ny tid för besök där. Efter hovrättens dom skall man ta ställning till hur kontakterna skall ske framdeles.

K.E. deltar i försöksverksamheten med s.k. alkolås enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Detta innebär att hon, till en egen kostnad om 40 000 - 45 000 kr, fått sin bil utrustad med alkolås i stället för att få sitt körkort indraget. Under en villkorstid om två år är hon därmed skyldig att genomgå läkarundersökning var tredje månad. Sådan undersökning genomförs av läkare med specialistkompetens i allmänpsykiatri eller annan specialistkompetens med särskilt god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. Från och med den läkarundersökning som sker efter tolv månader och under resterande villkorstid har hon att verifiera nykterhet. Bestämmelser härom finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:67) om utvidgad försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

Inför hovrätten har K.E. uppgett att hon avhållit sig från alkoholbruk sedan augusti 2004. Inget har kommit fram som motsäger detta.

Sammantaget har K.E. således efter det att hon gjorde sig skyldig till det grova rattfylleriet frivilligt och till en för henne betydande kostnad underkastat sig ingående kontroll av sin nykterhet i syfte att få behålla sitt körkort, på egen hand lyckats upphöra med alkoholmissbruk och tagit kontakt med alkoholmottagningen i Klippans kommun. Det framstår som angeläget att hon fortsätter att söka hjälp hos alkoholmottagningen, och hon får anses vara i behov av det stöd och den ytterligare kontroll som en skyddstillsyn kan erbjuda henne i strävandena att definitivt bli kvitt sitt alkoholmissbruk.

Med hänsyn till det anförda föreligger sådana särskilda skäl som krävs för att ett fängelsestraff skall kunna ersättas av skyddstillsyn. Denna bör förenas med en föreskrift om behandling mot alkoholberoende.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till skyddstillsyn och föreskriver att K.E. skall underkasta sig den behandling mot alkoholberoende som frivården finner lämplig.

Hovrättens dom meddelad: den 19 april 2005.

Mål nr: B 2461-04.

Lagrum: 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; 30 kap. 9 § brottsbalken.