RH 2008:27

Kort förflyttning av personbil har bedömts som rattfylleri av normalgraden trots att föraren haft en alkoholkoncentration i utandningsluften om 0,95 milligram per liter.

Attunda tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot L-E.H. för bl.a. grov rattfylleri enligt följande gärningsbeskrivning. L-E.H. har den 29 september 2006 fört personbil i Järfälla kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,95 milligram per liter. Brottet är grovt med hänsyn till den höga alkoholkoncentrationen.

L-E.H. bestred ansvar för grovt rattfylleri, men underkastade sig, med hänvisning till den korta sträcka han kört bilen, ansvar för rattfylleri av normalgraden.

L-E.H: Han hade varit bjuden på en leverantörstillställning på kvällen och tog en taxi hem tillsammans med en arbetskollega som klev av i Solna. De hade druckit en del alkohol; han var påverkad men inte jätteberusad. Han hade kört bil till arbetet på dagen men lämnat bilen kvar vid arbetet när han gick till festen. När han kom hem till Järfälla och skulle betala för resan upptäckte han att han hade tappat sin plånbok. Han blev stressad av detta, eftersom han inte kunde påminna sig när han senast hade haft plånboken. Han försökte förklara för taxichauffören att han tappat plånboken. Han frågade taxichauffören vad de skulle göra. Taxichauffören visste inte riktigt men de bestämde att han skulle gå in i huset och se om han kunde hitta några pengar eller möjligen ringa till någon granne och be om hjälp. Han gick in i huset och letade en stund. Taxichauffören var angelägen och ringde på dörren. Han förklarade att han höll på att leta och fick en stund till på sig. Taxichauffören ringde på dörren flera gånger. När taxichauffören ringde på för tredje gången var L-E.H. på väg till sin granne, som han avsåg att ringa på hos och be att få låna pengar. Det var i och för sig en chansning med grannen; han hade ännu inte ringt dit. Han skulle gå igenom trädgården till grannen och eftersom det var mörkt hade han plockat till sig en ficklampa. Taxichauffören var otrevlig och han var själv mycket stressad av situationen. Han kan ha sagt åt taxichauffören att han skulle sticka sin väg, när denne inte gav sig utan krävde att omgående få betalt. I vart fall gick han över till och ringde på hos grannen. Hon öppnade och lovade komma ut och hjälpa honom med pengar; hon skulle bara klä på sig först. När hon kom ut hade taxichauffören redan försvunnit. Grannen uppmanade honom att tänka efter när han senast haft sin plånbok och han kom då att tänka på att han tidigare på dagen hade ”mekat” med en bil inne på tomten och att han kanske tappat plånboken i det sammanhanget. Bilen stod uppställd på gräsmattan. Det var inte den bil han körde till vardags - den stod ju kvar på arbetsplatsen - utan en annan äldre bil som han höll på att renovera. Det är hans hobby att ”meka” med bilar. Han gick och tittade i och kring bilen men hittade inte sin plånbok. Han mindes då att han även hade legat under och ”mekat” med bilen på dagen. Han försökte lysa in under bilen med ficklampan men kunde inte se något. Då bestämde han sig för att flytta på bilen en aning för att kunna se bättre och han hade just backat bilen någon halvmeter när han plötsligt såg att polisen stod bakom honom. Han körde då bilen framåt igen till ursprungsläget och klev ur. Polisen lät honom blåsa i ett sållningsinstrument som gav utslag och han fick följa med till polisstationen och lämna nytt prov.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Agneta Claesson Norell med nämnd) anförde i dom den 15 maj 2007 bl.a. följande.

DOMSKÄL

När det gäller åtalet för grovt rattfylleri har L-E.H. vidgått att han i alkoholpåverkat tillstånd flyttat sin bil någon meter inne på sin egen tomt. Framförandet av en bil någon meter fram och tillbaka innefattar även om det sker inne på en tomt ett framförande av fordonet i lagens mening.

Alkoholkoncentrationen i L-E.H:s utandningsluft har varit hög. Den motsvarar en alkoholkoncentration i blodet på närmare två promille. Även om körsträckan var mycket kort och inte innefattat någon trafikfara anser tingsrätten att omständigheterna har varit sådana att L-E.H:s framförande av bilen uppfyller förutsättningarna för att rubriceras som grovt rattfylleri. I jämförelse med det rättsfall (NJA 2003 s. 67) som åberopats från L-E.H:s sida kan konstateras att alkoholkoncentrationen hos bilföraren i det citerade rättsfallet varit ungefär hälften av den hos L-E.H. uppmätta.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer L-E.H. för grovt rattfylleri till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar.

Hovrätten

L-E.H. överklagade domen och yrkade att han skulle dömas för rattfylleri och att påföljden skulle bestämmas till böter.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Christine Möller och Joakim Zetterstedt, referent, t.f. hovrättsassessorn Niklas Helmer samt nämndemännen Gunnel Laufke och Gunnar Nordin) anförde i dom den 4 mars 2008 bl.a. följande.

DOMSKÄL

L-E.H. har vidgått åklagarens gärningspåstående. Det är då utrett att L-E.H. kört bil med en alkoholkoncentration som uppgått till 0,95 milligram per liter utandningsluft. Frågan i hovrätten gäller om gärningen ska bedömas som grovt rattfylleri eller som rattfylleri av normalgraden.

Hovrätten finner inte skäl att ifrågasätta L-E.H:s förklaring till varför han flyttade bilen. Det är då klarlagt att körningen bestått i att L-E.H. kört bilen någon eller några meter på baksidan av sin egen villatomt ungefär klockan två på natten. Det har inte framkommit något som tyder på att L-E.H. efter att ha flyttat bilen haft anledning eller för avsikt att fortsätta körningen.

Enligt förarbetena till 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott ska frågan om ett trafikbrott ska anses som grovt avgöras med beaktande av samtliga omständigheter vid brottet. I bestämmelsen anges att alkoholkoncentration och påverkansgrad är omständigheter som ska beaktas. Även om alkoholkoncentrationen eller påverkansgraden varit särskilt hög, kan det i det enskilda fallet finnas anledning att bedöma brottet som mindre grovt, om faran för medtrafikanter varit ringa med hänsyn till fordonets beskaffenhet eller trafiksituationen (prop. 1989/90:2 s. 48f. och 1993/94:44 s. 31 och 70).

Alkoholkoncentrationen i L-E.H:s utandningsluft har överstigit den gräns som enligt lagtexten ska beaktas särskilt vid bedömningen av om rattfylleribrottet är grovt. Enligt hovrättens uppfattning har L-E.H:s körning inte inneburit någon fara för trafiksäkerheten. Med hänsyn till det och till vad som i övrigt har framkommit i målet, är omständigheterna kring körningen sådana att brottet ska bedömas som rattfylleri av normalgraden (se även NJA 2003 s. 67). Påföljden bör bestämmas till böter.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på det sättet att L-E.H. döms för rattfylleri enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och att påföljden bestäms till 100 dagsböter å vardera 500 kronor.

Hovrättens dom meddelad: den 4 mars 2008.

Mål nr: B 4457-07.

Lagrum: 4 och 4a §§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Rättsfall: NJA 2003 s. 67.

Litteratur: Prop. 1989/90:2 s. 48f.; prop. 1993/94:44 s. 31 och 70.