RH 2008:47

Frist för väckande av talan enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken om laglottskränkning har inte ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid.

Svea hovrätt

H.P. ansökte i skrift som inkom till hovrätten den 14 juli 2008 om återställande av försutten tid för väckande av talan hos tingsrätten om laglottskränkning enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken. Till stöd för sin ansökan anförde han att han först i början av år 2008 fått kännedom om att hans far avlidit i juni 2005. Bouppteckningsförrättningen efter fadern avslutades den 3 november 2005 och Skatteverket registrerade bouppteckningen den 28 december 2005. Då kallelse till bouppteckningsförrättningen sänts till bostadsadressen, och inte till den hos Skatteverket särskilt registrerade postadressen, har han inte fått del av kallelsen och därmed förlorat möjligheten att inom lagstadgad tid väcka talan hos tingsrätten om laglottskränkning, vilket ska ske inom ett år från bouppteckningens färdigställande.

Hovrätten (hovrättslagmannen Jan Öhman, hovrättsrådet Lars Dirke samt tf. hovrättsassessorn Sofie Klahr, referent) avvisade ansökningen i slutligt beslut den 24 september 2008 och anförde följande:

Frister för väckande av talan vid domstol kan normalt inte återställas. I fall där talan syftar till ändring av ett för part bindande beslut i ett förfarande med karaktär av judiciell förrättning har undantagsvis reglerna om återställande av försutten tid ansetts vara tillämpliga på fristen för talans väckande (se t.ex. rättsfallet NJA 1980 s. 320). Fristen som anges i 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken är emellertid inte av sådan karaktär att den kan bli föremål för återställande av försutten tid. Ansökan ska därför avvisas.

Hovrättens dom meddelad: den 24 september 2008.

Mål nr: Ö 5799-08.

Lagrum: 58 kap. 11 § rättegångsbalken; 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken.

Rättsfall: NJA 1980 s. 320.