RH 2008:58

Butikskontrollant har handlat på ett sätt som ansetts gå utöver rätten enligt bestämmelsen om s.k. envarsgripande i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Åtal mot den gripne för våld mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman har ogillats då våldsutövningen, som denne enligt åklagaren gjort sig skyldig till, inte varit uppenbart oförsvarlig.

Uddevalla tingsrätt

Åklagaren åtalade M.F. för snatteri (åtalspunkt 1) samt, med åberopande av 17 kap.1, 2 och 4 §§brottsbalken, för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och förgripelse mot tjänsteman (åtalspunkt 2). I fråga om de tre sist nämnda brotten anförde åklagaren i gärningsbeskrivningen följande. M.F. har den 10 februari 2006 i anslutning till Willys på Västerlånggatan i Uddevalla när butikskontrollanten S.P. skulle stanna och kontrollera M.F. på grund av snatteri (enligt åtalspunkt 1) med våld förgripit sig på S.P. i dennes myndighetsutövning genom att sparka henne på benen samt ta ett kraftigt tag och dra i hennes hår, vilket medfört smärta. - M.F. har därefter vid samma tillfälle när butikskontrollanterna S.P. och J.H. skulle föra tillbaka M.F. till butiken satt sig till motvärn mot butikskontrollanterna i deras myndighetsutövning genom att försöka slita sig loss och kränga med kroppen. M.F. har därvid också för att hindra butikskontrollanten J.H. i hans myndighetsutövning, eller för att hämnas för åtgärd däri S.P. spottat honom i ansiktet samtidigt som hon för att hindra honom i hans myndighetsutövning rivit honom på höger hand, med rivmärken och blodvite som följs.

M.F. erkände snatteri men förnekade övriga brott.

Tingsrätten (rådmannen Nicklas Johannisson samt nämndemännen Sven Bokenberger, Claes Antonsson och Anita Lanesjö) dömde M.F. för snatteri och anförde, i fråga om åtalet i övrigt, i dom den 28 februari 2008 bl.a. följande.

Av utredningen har framkommit att S.P. och J.H., vilka är butikskontrollanter på Willys, såg att M.F. tog sakerna i butiken och att S.P. därför följde efter M.F. utanför butiken. S.P. konfronterade M.F. i ett trapphus i anslutning till butiken och bad henne att följa med tillbaka till butiken. Efter visst bråk på en avsats i trapphuset, i närheten av ett parkeringsdäck, har S.P. och J.H. med våld fört M.F. tillbaka till butiken där de i ett lagerutrymme placerat M.F. på en toalett i väntan på att polis skulle komma till platsen.

Vad avser gärningarna enligt åtalspunkten 2 kan först konstateras att ett ingripande av en butikskontrollant mot en enskild i anledning av misstanke om snatteri endast kan ske med stöd av bestämmelsen om envarsgripande i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken (se t.ex. SOU 2002:44 s. 59 ff. och Fitger; Rättegångsbalken I, del 2, s. 24:33 ff.). Det har således inte varit fråga om ingripande som skett i sådan tjänsteutövning som omfattas av 17 kap. 5 § brottsbalken. Redan på grund härav skall åtalet om våldsamt motstånd ogillas.

Vidare kan konstateras att den som utför ett envarsgripande skyndsamt skall överlämna den gripne till närmaste polisman. Att mot den gripnes vilja och med våld föra denne en längre sträcka till ett kontorsutrymme och där placera den gripne på en toalett, då det uppenbarligen funnits möjlighet att invänta polis på parkeringsdäcket, får anses gå utöver den rätt som tillkommer envar enligt bestämmelsen (jfr Fitger a.a. s. 24:34). I vart fall är det en åtgärd som inte står i proportion till dess ändamål. Detta särskilt med beaktande av att S.P. och J.H. inte ens tycks ha försökt att informera M.F. om det alternativ som stod till buds, att invänta polis på platsen, och låta henne ta ställning till vilket alternativ hon föredrog. Den våldsutövning åklagaren påstår att M F gjort sig skyldig till kan vid sådant förhållande inte anses uppenbart oförsvarlig. Åtalet enligt åtalspunkten 2 bör därför ogillas i dess helhet.

Hovrätten för Västra Sverige

Åklagaren yrkade att hovrätten skulledöma M.F. för våld mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman enligt åtalet samt bestämma påföljden till fängelse.

M.F. bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Anne-Marie Krantz Westerberg, Britta Ekström, referent, och Charlotte Hallén samt nämndemännen Ingmarie Torstensson och Mikael Höglind) anförde i dom den 7 oktober 2008 bl.a. följande.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens dom har M.F. gjort sig skyldig till snatteri.

Utredningen beträffande åtalet för våld mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman är densamma som vid tingsrätten. M.F., J.H. och S.P. har hörts på nytt.

I hovrätten har genom utredningen framkommit i huvudsak samma omständigheter som tingsrätten redovisat i den överklagade domen. Det kan tilläggas att det enligt vad som framkommit är drygt 50 meter mellan trapphuset, där M.F. greps, och kontorsutrymmet på lagret, dit S.P. och J.H. förde henne. Det kan också noteras att anledningen till att M.F. placerades på en toalett, med öppen dörr, i väntan på att polis skulle komma var att ytterligare en person hade gripits och att denne hade placerats i själva kontorsutrymmet.

Som tingsrätten konstaterat kan ett ingripande av en butikskontrollant mot en enskild person i anledning av misstanke om snatteri ske endast med stöd av bestämmelsen om envarsgripande i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Enligt bestämmelsen ska den gripne skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

J.H. och S.P. har berättat att de vid ingripanden, främst med hänsyn till den gripne, tar med sig denne till kontorsutrymmet på butikens lager, ”griprummet”, för att där invänta polis. Beträffande just det här ingripandet har de uppgett att de tog M.F. dit också för att trygga hennes, sin egen och Willys kunders säkerhet. De har vidare sagt att det var ganska trångt på trappavsatsen där M.F. greps samt att parkeringsdäcket är en osäker miljö att invänta polis på och att det är svårt att transportera en motvillig person uppför de två halvtrapporna som leder till parkeringsdäcket.

Även med beaktande av de ovan redovisade uppgifterna är det uppenbart att det varit möjligt att invänta polis antingen i trapphuset där M.F. greps, på parkeringsdäcket eller vid ingången till butiken två halvtrappor ner. Som tingsrätten kommit fram till får det anses gå utöver den rätt som tillkommer envar enligt bestämmelsen i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken att mot den gripnes vilja och med våld föra denne en så lång sträcka som det här varit fråga om till ett kontorsutrymme och där placera den gripne på en toalett. På grund av det anförda och på de av tingsrätten i övrigt anförda skälen bör åtalet för våld mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman ogillas. Vid denna bedömning bör tingsrättens domslut fastställas.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Hovrättens dom meddelad: den 7 oktober 2008.

Mål nr: B 2099-08.

Lagrum: 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Litteratur: SOU 2002:44 s. 59 ff. och Fitger; Rättegångsbalken I, del 2, s. 24:4-5 och 33 ff.