RH 2008:73

Tillgrepp har bedömts som snatteri trots att det avsett egendom som hade lämnats utan tillsyn.

Helsingborgs tingsrätt

Åklagaren yrkade ansvar för stöld enligt följande gärningsbeskrivning. C.G., J.R. och C.S.R. har, gemensamt och i samförstånd, den 31 maj 2008 på Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolags område på Skjutbanevägen i Höganäs, olovligen och med tillägnelseuppsåt tagit tio säckar jord till ett sammanlagt värde av 250 kr, vilket inneburit skada för målsäganden.

Alternativt har de, gemensamt och i samförstånd, från bolaget försökt att olovligen med tillägnelseuppsåt tillgripa ovan nämnda tio säckar. Fara för brottes fullbordan har förelegat eller endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

C.S.R. åtalades också för olovligt innehav av kniv.

Tingsrätten (ordförande tingsfiskalen Hanna Svensson) angav följande i skuldfrågan när det gällde åtalet mot C.S.R. för stöld.

DOMSKÄL

De tilltalade har medgett ansvar för försök till stöld men bestritt ansvar för stöld.

Inledningsvis är följande utrett. De tilltalade cyklade gemensamt till avfallsstationen och hade med sig en kundvagn som de lastade jordsäckar i. De bar några säckar vardera. För att ta sig in på området där jordsäckarna förvarades hade de först tagit sig förbi en låst bom, därefter cyklat och gått ytterligare en sträcka och slutligen tagit sig in på ett område som var avgränsat av en grind och staketstolpar vilka dock var enkla att ta sig förbi. Det var strax utanför den sistnämnda avgränsningen de befann sig när en bil från ett vaktbolag dök upp. De sprang då från platsen.

De tilltalade har erkänt att de tagit jordsäckar med uppsåt att tillägna sig dem. De har gjort gällande att avfallsstationens område sträcker sig utanför det ovan beskrivna avgränsade området, ända till den bom som de passerat inledningsvis, och att det därför inte är fråga om en fullbordad stöld undan endast ett försöksbrott.

Tingsrätten gör följande bedömning. Redan ett tagande med tillägnelseuppsåt ska enligt lagtexten bedömas som stöld. Brottet är därmed i regel fullbordat redan vi det olovliga tagandet, förutsatt att detta görs med tillägnelseuppsåt och innebär skada (se Holmqvist m.fl. Brottsbalken, En kommentar s. 8:20 f samt RH 1992:79). När vaktbolaget anlände till platsen hade de tilltalade redan placerat jordsäckarna i kundvagnen. Oavsett om de då fortfarande befann sig på avfallsstationens område har det olovliga tagandet - och därmed stöldbrottet - alltså fullbordats. Tillgreppet har varit olovligt, vilket även C.S.R. måste ha insett, särskilt mot bakgrund av hans uppgift om att det i anslutning till jordsäckarna funnits en prismärkning, och har inneburit skada. Åtalet är därmed styrkt. Trots jordsäckarnas ringa värde ska gärningen bedömas som stöld eftersom de tilltalade olovligen tagit sig in på avfallsstationens område där jordsäckarna förvarats på ett sätt som omöjliggjort tillsyn. Vad gäller antalet jordsäckar kan det mot bakgrund av vad de tilltalade har uppgett i denna del inte anses utrett att de tillgripit mer än sju säckar.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde C.S.R. för stöld och brott mot knivlagen till ungdomstjänst 20 timmar.

Hovätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten

C.S.R. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet för brott mot knivlagen och bestämma påföljden till böter. Åklagaren godtog yrkandet beträffande påföljden men bestred i övrigt ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Per Eriksson, hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth, referent, och f.d. chefsrådmannen Göran Staafgård samt nämndemän) anförde i dom den 8 december 2008 följande i fråga om åtalet för stöld.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom ska C.S.R. dömas för den gärning som anges under åtalspunkten 1, dock att tillgreppet har avsett endast sju säckar till ett sammanlagt värde om 175 kr. Nästa fråga är om tillgreppet ska bedömas som stöld eller snatteri.

Hörd i hovrätten om omständigheterna kring tillgreppet har C.S.R. lämnat i allt väsentligt samma uppgifter som vid tingsrätten.

Något som kan leda till att en gärning är att anse som stöld, trots att det tillgripnas värde är lågt, är om den tillgripna egendomen är sådan att den måste lämnas utan tillsyn (se t.ex. NJA 1995 s. 561 och RH 1980:64). I det förstnämnda fallet, som avsåg tillgrepp ur två handväskor som ägarinnorna hade lämnat utan tillsyn medan de dansade, poängterade Högsta domstolen också att tillgreppet innebar ett inte obetydligt integritetsintrång. Det andra fallet gällde tillgrepp av bilhjul från en bil. Däcken hade ett värde om högst 200 kr. Där framhöll hovrätten, utöver att motorfordon i allmänhet måste lämnas utan tillsyn, att det som tillgripits utgjorde vitala delar av bilen.

Jordsäckarna hade ett värde om 175 kr. Värdet ligger således avsevärt under den gräns som skiljer snatteri från stöld i fall då ett tillgreppsbrott rubriceras huvudsakligen med hänsyn till egendomens värde. Den tillgripna egendomen är av ett slag som i och för sig är möjlig att skydda. Tillgreppet har inte föregåtts av någon åverkan på stängsel eller liknande. Det kan inte heller anses ha medfört några särskilda svårigheter eller men för målsäganden.

Att jordsäckarna har lämnats utan tillsyn är mot denna bakgrund inte tillräckligt för tillgreppet ska bedömas som allvarligare än snatteri. Brottet ska således rubriceras som snatteri.

DOMSLUT

Hovrätten, som ogillade åtalet för brott mot knivlagen, dömde C.S.R. för snatteri till 30 dagsböter.

Hovrättens dom meddelad: den 8 december 2008.

Mål nr: B 2511-08.

Lagrum: 8 kap. 1 § och 2 §brottsbalken.

Rättsfall: NJA 1995 s. 561; RH 1980:64.