RH 2009:104

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Grov misshandel

Påföljd: Fängelse 1 år 8 månader

Utvisning: 10 år (tingsrätten: utan tidsbegränsning)

När det gäller frågan om den tid inom vilken R (medborgare i Somalia) efter utvisning inte får återvända till Sverige gör hovrätten följande bedömning. Enligt 8 kap. 13 § utlänningslagen ska en dom på utvisning på grund av brott innehålla förbud för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning. Ett återreseförbud bör som regel tidsbegränsas. Möjligheten att ge förbud utan tidsbegränsning bör i allmänhet användas endast i samband med en dom som avser särskilt allvarlig brottslighet eller i fråga om utlänning som tidigare har begått mycket allvarlig brottslighet (se t.ex. NJA 1992 s. 615 med där gjord hänvisning till prop. 1979/80:96 s. 101, dvs. förarbetena till motsvarande bestämmelse i 1980 års utlänningslag som utan sakliga ändringar överförts till först 1989 års utlänningslag och därefter till nu gällande utlänningslag). Detta leder till att utvisningen av R bör förenas med en begränsning av den tid under vilken han inte får återvända till Sverige.

Vid bestämmandet av den tid, under vilken återreseförbud ska gälla, har främst återfallsrisken och utlänningens samhällsfarlighet betydelse. Hänsyn kan även tas till utlänningens personliga förhållanden som t.ex. den anknytning en utlänning har till Sverige (se t.ex. prop. 1993/94:159 s. 25). Med denna utgångspunkt bör förbudet för att återvända till Sverige fastställas att gälla i 10 år.