RH 2009:19

Vid utmätning av pension har det funnits särskilda skäl att vid bestämmande av förbehållsbeloppet göra tillägg till normalbeloppet för gäldenärens sjukdomsbetingande merkostnad för mat.

Falu tingsrätt

För betalning av skulder i enskilda och allmänna mål beslutade Kronofogdemyndigheten (Falukontoret) den 8 maj 2007 om utmätning i K.P:s pension. Förbehålls- och utmätningsbeloppen bestämdes till 7 323 kr respektive 376 kr per månad.

K.P. överklagade beslutet till tingsrätten och yrkade att utmätningsbeslutet i första hand skulle upphävas och i andra hand att utmätningsbeloppet skulle sättas ned.

Tingsrätten (rådmannen Ronny Eriksson) fann i beslut den 7 april 2008 att merkostnaden för köp av matlådor inte utgjorde en sådan kostnad som enligt nu gällande regler borde föranleda tillägg till normalbeloppet och avslog överklagandet.

Hovrätten

K.P. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle bifalla hennes talan vid tingsrätten. Som grund för sitt yrkande anförde K.P. i huvudsak följande. Hon är pensionär och kan på grund av sjukdom/handikapp inte själv laga mat utan är hänvisad till att beställa matlådor via kommunens hemtjänst. Det är dyrare att beställa matlådor än att laga mat själv, varför hon har en merkostnad för sin mat. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen beakta merkostnaden vid beräkningen av hemtjänstavgiften. Hennes hemtjänstavgift har därför reducerats med 340 kr per månad. Reduktionen kommer dock inte henne till godo eftersom kronofogdemyndigheten inte har tagit hänsyn till merkostnaden när förbehållsbeloppet vid utmätningen har bestämts. - Hennes köp av matlådor är betingat av hennes sjukdom/handikapp, varför ett tillägg till normalbeloppet borde medges. Att Kronofogdemyndighetens riktlinjer inte uttryckligen medger ett sådant tillägg innebär inte att det är uteslutet att så sker. Kronofogdemyndighetens riktlinjer är inte avsedda att vara uttömmande utan endast vägledande.

Skatteverket m.fl. motsatte sig ändring av tingsrättens beslut. Skatteverket anförde bl.a. följande. Föreliggande föreskrifter och allmänna råd ger inte utrymme för att ta särskild hänsyn till merkostnader för matleveranser från kommunens hemtjänst. Den reglering som finns innebär en restriktivitet vad gäller kostnader utöver normalbeloppet. De situationer där det i utfärdade allmänna råd och meddelanden särskilt anges att tillägg till normalbeloppet kan ske, är avsedda att vara vägledande i syfte att få till stånd en enhetlig och restriktiv tillämpning vid utmätning. Kostnader som inte finns upptagna eller exemplifierade bör inte beaktas. Gäldenären får inom ramen för normalbeloppet med tillägg för exempelvis sjukdomskostnader själv disponera sina utgifter. Domstolarnas tillämpning av de aktuella bestämmelserna har inneburit en restriktiv hållning i jämförbara situationer och det saknas anledning att göra undantag i det nu aktuella fallet. - Vad K.P. anfört beträffande socialtjänstlagen och beräkningen av hemtjänstavgiften är inte tillämpligt inom utsökningsrätten.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Cecilia Renfors, hovrättsråden Kazimir Åberg och Anna-Karin Winroth, referent) anförde i beslut den 17 april 2009 följande.

SKÄL

Pension får enligt 7 kap.1 och 4 §§utsökningsbalken tas i anspråk för utmätning till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll. Den del av pensionen som inte får tas i anspråk för utmätning (förbehållsbeloppet) ska enligt 7 kap. 5 § utsökningsbalken bestämmas med ledning av ett s.k. normalbelopp. Normalbeloppet anses innefatta alla vanliga levnadsomkostnader utom boendekostnaden. Normalbeloppet utgör en schablon som kan frångås när omständigheterna i det särskilda fallet föranleder det. Det kan t.ex. finnas skäl att särskilt beakta ofrånkomliga fasta utgifter och utgifter som föranleds av medicinska skäl (NJA 2003 s. 480).

Det är ostridigt att K.P. på grund av medicinska skäl inte kan laga mat själv och därför är beroende av att beställa matlådor via hemtjänsten. För det fall kommunen tillgodosett K.P:s behov på annat sätt än genom en reduktion av hemtjänstavgiften - t.ex. genom att subventionera priset för matlådorna - hade förmånen inte kunnat tas i anspråk för utmätning. Mot denna bakgrund och då K.P. skulle lida allvarligt men om hon inte gavs ekonomisk möjlighet att köpa matlådor finner hovrätten att det finns särskilda skäl att göra tillägg till normalbeloppet när K.P:s förbehållsbelopp ska bestämmas.

K.P. bör förbehållas samma belopp som hon förbehållits vid beräkningen av hemtjänstavgiften, dvs. 340 kr.

BESLUT

Med ändring av tingsrättens beslut bestämmer hovrätten förbehållsbeloppet till 7 663 kr per månad och utmätningsbeloppet till 36 kr per månad.

Hovrättens beslut meddelat: den 17 april 2009.

Mål nr: ÖÄ 3513-08.

Lagrum: 7 kap. 5 § utsökningsbalken.

Rättsfall: NJA 2003 s. 480.