RH 2009:22

Efter det att åklagaren lagt ned förundersökningen har målsäganden genom sitt målsägandebiträde begärt överprövning av beslutet. Uppdraget som målsägandebiträde har ansetts bestå till dess att överprövningsärendet avgjorts. Tingsrättens beslut att skriva av målet innan frågan om överprövning avgjorts har utgjort rättegångsfel.

Södertörns tingsrätt

Sedan C.M.L. förordnats till målsägandebiträde för G.D. meddelade åklagaren att förundersökningen lagts ned, varför målet kunde avskrivas och målsägandebiträdet entledigas. C.M.L. tillskrev därefter tingsrätten och uppgav att målsäganden hade begärt överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen, varför han hemställde att tingsrätten skulle avvakta med avskrivning av målet och entledigandet av honom. C.M.L. beviljades anstånd. Efter att tiden för anstånd gått ut skrev tingsrätten den 29 december 2008 av målet från vidare handläggning utan att dessförinnan ha haft ytterligare kontakter med parterna. Därefter inkom C.M.L. med kostnadsräkning till tingsrätten.

Tingsrätten (rådmannen Catarina Barketorp) lämnade i ett beslut den 19 januari 2009 C.M.L:s begäran utan bifall och anförde som skäl för detta bl.a. följande.

Åklagaren meddelade den 10 november 2008 att förundersökningen lagts ned. C.M.L. bereddes tillfälle till yttrande senast den 19 november 2008 men begärde anstånd, vilket beviljades till den 15 december 2008. Eftersom varken yttrande eller kostnadsräkning kom in skrev tingsrätten av målet den 29 december 2008. Eftersom denna begäran om ersättning inkommit först den 16 januari 2009 lämnas den utan bifall.

Hovrätten

C.M.L. överklagade tingsrättens beslut och yrkade i första hand att tingsrättens beslut skulle undanröjas och att målet skulle återförvisas till tingsrätten för erforderlig handläggning. I andra hand yrkade han att hovrätten, med undanröjande av tingsrättens beslut, skulle bevilja honom ersättning i enlighet med ingiven kostnadsräkning.

Till utvecklande av sin talan anförde han bl.a. att frågan om överprövning ännu inte hade avgjorts, att förordnandet som målsägandebiträde rimligen borde bestå och att handläggningen vid tingsrätten inte borde ha avslutats förrän besked om överprövningens utgång erhållits.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist samt hovrättsråden Owe Hultin och Linda Hallstedt, referent) anförde i beslut den 16 mars 2009 bl.a. följande.

SKÄL

Ett målsägandebiträde som vill erhålla ersättning för sitt arbete ska göra framställning härom innan handläggningen av målet avslutas (jfr 18 kap. 14 § rättegångsbalken). Av 3 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde följer bl.a. att ett målsägandebiträde ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. För det fall målsägande begär överprövning av åklagarens beslut att lägga ned en förundersökning är det hovrättens mening att uppdraget får anses bestå i vart fall till dess ett beslut i överprövningsärendet föreligger.

Beslut i fråga om ersättning till ett målsägandebiträde ska meddelas när rätten skiljer sig från målet. I och med att målsäganden i det nu aktuella fallet hade begärt överprövning av åklagarens beslut och överprövningsärendet inte var avslutat hade C.M.L:s uppdrag som målsägandebiträde inte slutförts. Förutsättningar för C.M.L. att uppge sitt slutliga ersättningsanspråk för uppdraget förelåg alltså inte. Tingsrätten borde följaktligen inte ha skrivit av målet från vidare handläggning förrän den överordnade åklagarens beslut i överprövningsärendet förelåg. Genom att skriva av målet trots att förutsättningar därför inte var för handen har rättegångsfel förekommit vid tingsrätten. Rättegångsfelet kan - med hänvisning till instansordningens princip - inte avhjälpas i hovrätten.

SLUT

Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut av den 29 december 2008 och den 19 januari 2009 samt återförvisar målet till tingsrätten för erforderlig handläggning.

Hovrättens beslut meddelat: den 16 mars 2009.

Mål nr: Ö 801-09.

Lagrum: 18 kap. 14 § rättegångsbalken; 3 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.