RH 2009:6

Vid intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen har sökanden bevisbördan för att upphovsrätt föreligger och någon bevislättnad i denna fråga finns inte. Det åvilar därmed sökanden att konkret visa att de aktuella handlingarna åtnjuter upphovsrättsligt skydd.

Malmö tingsrätt

VI-bolaget yrkade att tingsrätten skulle förordna om intrångsundersökning hos K-bolaget och H.W. Till ansökan fogades en förteckning över ett stort antal datafiler och handlingar som VI-bolaget begärde att intrångsundersökningen skulle omfatta.

Tingsrätten (rådmannen Lars Henriksson) förordnade i beslut den 13 maj 2008 om intrångsundersökning i enlighet med VI-bolagets yrkande.

Tingsrättens beslut innebar att Kronofogdemyndigheten vid verkställighet av beslutet fick ett mycket stort antal (åtskilliga tusen) träffar vid sökning i K-bolagets datorer.

Hovrätten

K-bolaget och H.W. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle ogilla VI-bolagets interimistiska yrkande om intrångsundersökning. VI-bolaget bestred ändring.

Hovrätten förordnade den 15 maj 2008 att vidare verkställighet av tingsrättens beslut inte fick ske.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Bengt Sagnert, hovrättsrådet Hanserik Romeling, referent, och tf. hovrättsassessorn Anja Nordfeldt) anförde i beslut den 11 juni 2008 bl..a. följande.

SKÄL

Reglerna om intrångsundersökning i upphovsrättslagen innebär i huvudsak att domstol på yrkande av upphovsrättsinnehavare får besluta att en undersökning får göras hos den, som skäligen kan antas ha gjort intrång i upphovsrätten, för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för utredningen om intrånget. Syftet med åtgärden är att bevisning ska kunna säkras om intrånget. Möjligheterna till intrångsundersökning tillkommer även den som enbart åtnjuter s.k. katalogskydd.

De beviskrav som sökanden ska uppfylla innebär att det skäligen kan antas dels att någon har vidtagit en viss åtgärd, dels att denna åtgärd innebär att ett intrång har ägt rum. I denna fråga ger vad K-bolaget och H.W. har anfört i hovrätten inte anledning att frångå den bedömning som tingsrätten har gjort.

Även om VI-bolaget uppfyllt det angivna kravet såvitt avser de åtgärder som K-bolaget och H.W. påstås ha vidtagit krävs emellertid att det handlar om intrång i en rätt som skyddas enligt upphovsrättslagen och som dessutom omfattas av möjligheterna till intrångsundersökning. VI- bolaget har vidare bevisbördan för att upphovsrätt föreligger och någon bevislättnad i denna fråga finns inte. Det åvilar därmed VI-bolaget att visa att de aktuella handlingarna åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Enligt hovrättens mening följer med detta ett krav på konkretisering av de handlingar eller annat material som VI-bolaget gör gällande upphovsrätt till. Ett sådant krav gör sig alltmer gällande i ett mål som det aktuella där tvisten rör parter med konkurrerande verksamhet och där, såvitt framkommit, merparten av personalen i K-bolaget haft sin tidigare anställning hos VI-bolaget. Än mer nödvändigt framstår kravet mot bakgrund av att någon möjlighet till intrångsundersökning eller motsvarande inte finns enligt lagen om företagshemligheter.

VI-bolagets ansökan uppfyller inte ett enligt ovan formulerat krav på konkretisering av i vilket upphovsrättsligt skyddat material som bolaget menar att intrång har skett. Visserligen har bolaget beskrivit resultatet av den undersökning bolaget låtit utföra och där bl.a. redovisat omständigheterna kring kopiering av 222 datafiler som ska ha skett till en av H.W. använd dator. VI-bolaget har till stöd för sitt påstående om intrång gett in tolv exempel på bl.a. dokument och mallar som enligt VI-bolaget har upphovsrättsligt skydd. Mot bakgrund av det krav som enligt hovrätten bör uppställas får prövningen i första hand begränsas till det ingivna materialet.

Vid en sådan prövning står det enligt hovrättens mening klart att (vissa punkter i VI-bolagets ansökan) åtnjuter upphovsrättsligt skydd samt att (ytterligare en punkt i ansökan) omfattas av det s.k. katalogskyddet. Däremot kan (handlingen i viss bilaga) inte anses åtnjuta skydd enligt upphovsrättslagen. Vad bolaget i övrigt anfört om upphovsrättsligt skyddat material är inte tillräckligt preciserat för att ligga till grund för ett interimistiskt beslut om intrångsundersökning.

Enligt hovrättens mening leder det nu anförda sammanfattningsvis till att VI-bolagets interimistiska yrkande om intrångsundersökning bör bifallas såvitt avser (de punkter som hovrätten konstaterat åtnjuter upphovsrättsligt skydd). Undersökningen bör emellertid även få avse andra handlingar och datafiler med den begränsande förutsättningen att dessa kan ha betydelse för utredningen om K-bolagets och H.W:s intrång i de i (hänvisning till samma bilagor) angivna handlingarna och datafilerna. Däremot bör intrångsundersökningen inte få omfatta andra handlingar eller datafiler som kan antas ha betydelse för utredningen om omfattningen av K-bolagets och H.W:s intrång.

SLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens beslut på så sätt att hovrätten beslutar att vid intrångsundersökningen får eftersökas dels de handlingar och datafiler som framgår av ansökan under punkterna (de punkter som hovrätten konstaterat åtnjuter upphovsrättsligt skydd och katalogskydd), dels även handlingar och datafiler som kan ha betydelse för utredningen om K-bolagets och H.W:s intrång i upphovsrätten till de i (hänvisning till samma bilagor) angivna handlingarna och datafilerna.

Hovrättens beslut om inhibition ska inte längre gälla.

Hovrättens beslut meddelat: den 11 juni 2008.

Mål nr: Ö 1186-08.

Lagrum: 56 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.