RH 2009:78

Barnpornografibrott bestående i att den tilltalade fotograferat (skildrat) minderåriga barn i pornografisk bild och sedan innehaft bilderna (21 st.) har bedömts som brott av normalgraden. - Det har inte befunnits föreligga förutsättningar att förverka hårddisk i en laptop innehållande barnpornografiska bilder som inte omfattats av åtalet.

Södertörns tingsrätt

Åklagaren åtalade T.M. för barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket 1 och 5 brottsbalken med följande gärningsbeskrivning.

T.M. har den 27 december 2004 samt den 15 och 16 augusti 2005 i bostaden skildrat barn i pornografisk bild genom att ta bilder med en digitalkamera på minderåriga flickor.

T.M. har vidare under tiden 29 september - 4 oktober 2007 bl.a. i sin mobiltelefon av märke Sony Ericsson innehaft angivna barnpornografiska bilder.

Åklagaren yrkade vidare förverkande av bl.a. en i beslag tagen hårddisk i en laptop av märke Packard Bell enligt lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi.

T.M. förnekade att han tagit bilderna men erkände att han innehaft dessa. Han bestred dock ansvar för innehavsbrott och invände att det inte varit fråga om något uppsåtligt innehav och att det i vart fall var fråga om ringa brott. Han hade inte någon invändning mot yrkandet om förverkande.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Per Backström och nämndemannen Åke Blid) anförde i dom den 10 december 2008.

DOMSKÄL

Det är ostridigt och utrett att de 21 bilder som har påträffats på minneskortet i T.M:s mobiltelefon är av barnpornografisk karaktär.

Frågan är om det är T.M. som har tagit bilderna. Enligt tingsrätten är utredningen så robust att det går att säga att det är uteslutet att det är någon annan än T.M. som har gjort det. Det är således bevisat att T.M. vid flera tillfällen har skildrat barn i pornografisk bild. T.M. har därmed gjort sig skyldig till flera fall av barnpornografibrott. Det återstår att bedöma hur brotten ska gradindelas, det vill säga om de ska bedömas som brott av normal eller ringa svårhetsgrad. Åklagaren har uppgett att hon inte gör gällande att bildernas antal motiverar att den ringa graden frångås men att hon hävdar att enbart det förhållandet att det är fråga om ett skildrande gör det. Tingsrätten kan inte dela denna uppfattning. Den gängse uppfattningen är att samtliga gärningsformer omfattas av den ringa graden, som dock är förbehållen gärningar med ett begränsat straffvärde. Frågan är om T.M:s brott har ett sådant straffvärde. Det går inte av bilderna att dra några slutsatser om hur förhållandet vid skildrandena har varit. Det förhållandet att skildrandet har föregåtts av ett sexualbrott, som inte T.M. har åtalats för, kan enligt tingsrätten inte medföra att brottet ska bedömas som av normal svårhetsgrad. Det har inte kommit fram någon annan omständighet som gör att så bör vara fallet. T.M:s brott är därmed att bedöma som av den ringa graden. Det krävs för att det ska gå att döma T.M. för ringa fall av barnpornografibrott att han har delgetts åtal inom två år från det att brottet begicks. Så är inte fallet. T.M:s brott är således för gamla för att kunna lagföras, det vill säga de är preskriberade. Åtalet i fråga om skildrandebrotten ska därmed ogillas.

Yrkandet om förverkande av hårddisk är lagligen grundat och ska bifallas.

DOMSLUT

Tingsrätten ogillar åtalet för barnpornografibrott under tiden den 27 december 2004 - den 16 augusti 2005 och dömer T.M. för barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket 5 brottsbalken till dagsböter 50 å 250 kr.

Nämndemännen Per-Ola Axelsson och Anna-Brita Björkenwall var skiljaktiga i fråga om skildrandebrotten vilka de bedömde som brott av normal svårhetsgrad.

Svea hovrätt

Åklagaren och T.M. överklagade. Åklagaren yrkade att T.M. skulle dömas för barnpornografibrott av normalgraden i enlighet med åtalet i dess helhet och att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom i förening med dagsböter medan T.M. yrkade att åtalet skulle ogillas.

Part bestred motparts ändringsyrkande.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser, Roger Wikström och Lars Borg, referent, samt nämndemännen Gunilla Lindberg och Mayvor Lundberg) anförde i dom den 28 maj 2009.

Utredningen i hovrätten är densamma som vid tingsrätten och hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är uteslutet att någon annan än T.M. tagit de bilder som omfattas av åtalet. Det är därför, som tingsrätten funnit, bevisat att T.M., utöver att inneha bilderna i sin mobiltelefon, skildrat barn i pornografiska bilder i enlighet med vad som anges i gärningsbeskrivningens första stycke. T.M. har därmed gjort sig skyldig till barnpornografibrott i enlighet med åtalet. Fråga är om brottet ska bedömas som ringa brott eller som brott av normalgraden.

Som exempel på när ett barnpornografibrott kan anses som ringa brott anges i förarbetena till bestämmelsen att det kan vara när någon framställer och sparar en enstaka barnpornografisk bild i sin dator eller att en turist ertappas med någon enstaka tidskrift eller videofilm i bagaget, jfr prop. 1997/98:43 s. 95. Likaså brukar innehav av ett inte alltför omfattande antal bilder, filmer eller tidningar med barnpornografi bedömas som ringa brott.

Merparten av de bilder som åtalet omfattar visar på nära håll en flickas blottade könsorgan. På de flesta av bilderna syns hur en vuxen person med sina fingrar för flickans trosor åt sidan för att blotta könsorganet. Med hänsyn till bildinnehållet och till omständigheterna kring tillkomsten av bilderna måste skildrandet anses som mycket kränkande för de avbildade barnen liksom för barn i allmänhet. Skildringarna ska därför inte bedömas som ringa brott utan som brott av normalgraden. Vid sådant förhållande är inte någon del av brottet preskriberat utan T.M. ska, med ändring av tingsrättens dom, dömas även för barnpornografibrott enligt gärningsbeskrivningens första stycke.

Påföljden bör bestämmas till villkorlig dom som ska förenas med dagsböter.

Tingsrätten har förverkat bl.a. hårddisken i en laptop av märket Packard Bell. På hårddisken finns barnpornografiska bilder som inte omfattas av åtalet och åklagaren har som stöd för yrkandet om förverkande av hårddisken åberopat lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi. Lagen ger emellertid endast möjlighet att förverka skildringar av barn i pornografisk bild, inte hjälpmedel, brottsverktyg eller andra föremål med anknytning till brottet. På grund av detta och då det inte finns någon annan grund för förverkande ska åklagarens yrkande om förverkande av hårddisken ogillas, jfr Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 13 juni 2008 i mål nr B 910-08.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dels dömer T.M. för barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket 1 och 5 brottsbalken till villkorlig dom jämte 60 dagsböter å 250 kr, dels ogillar yrkandet om förverkande av hårddisken i en laptop av märket Packard Bell och häver beslaget av denna.

Hovrättens dom meddelad: den 28 maj 2009.

Mål nr: B 255-09.

Lagrum: 16 kap. 10 a § första stycket 1 och 5 brottsbalken.

Rättsfall: Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 13 juni 2008 i mål nr B 910-08.