RH 2009:92

Ny ställföreträdare, som utsetts vid bolagsstämma, har inte ansetts kunna agera för bolagets räkning före bolagsstämman, vare sig i stället för eller vid sidan av den dessförinnan behöriga ställföreträdaren.

Södertörns tingsrätt

Quiqom Systems AB (Quiqom) försattes efter egen ansökan i konkurs av Södertörns tingsrätt genom beslut den 13 maj 2009. Konkursansökningen var undertecknad av de behöriga firmatecknarna styrelseledamöterna A.L. och H.L. Sista dagen för överklagande av tingsrättens beslut var den 3 juni 2009.

Svea hovrätt

Ombudet P.H. överklagade den 28 maj 2009 tingsrättens konkursbeslut för Quiqoms räkning och yrkade att hovrätten skulle upphäva beslutet. Överklagandet förnyades den 3 juni 2009. Till stöd för sin behörighet att företräda Quiqom åberopades en fullmakt undertecknad av H.H. och R.S.

Sedan fråga uppkom om H.H. och R.S. var behöriga att företräda Quiqom vid tidpunkten för överklagandet anförde bolaget till stöd för sin talan i den delen att bolaget hade hållit tre extra bolagsstämmor; den 13 maj, den 2 juni och den 23 juni 2009. Vid samtliga dessa tre bolagsstämmor utsågs H.H. och R.S. till styrelseledamöter med behörighet att teckna bolagets firma vilket även registrerades i bolagsregistret. - Det är inte H.H. och R.S. som ska styrka sin behörighet att teckna bolaget utan det är ombudet som ska styrka sin rätt att företräda bolaget. Om ett ombud uppträder med stöd av ofullständiga eller på annat sätt bristfälliga behörighetshandlingar så kan denna brist botas genom att rättegångsfullmakt inges undertecknad av behöriga firmatecknare. Har firmateckningsrätten ändrats sedan tiden för talans väckande ska fullmakten undertecknas av de vid den tidpunkten behöriga firmatecknarna och inte av de tidigare.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Cecilia Renfors, referent, och hovrättsråden Kazimir Åberg och Maj Johansson) anförde i beslut den 15 juli 2009 följande.

SKÄL

Av NJA 2008 s. 796 följer att en uppgift i bolagsregistret om behörig företrädare för ett bolag har en initial presumtionsverkan, men att denna verkan kan brytas, om det finns uppgifter som gör att det beslut på vilket registeruppgiften grundats är felaktig.

Quiqom har inte invänt mot uppgiften att kallelse till sammankomsten den 13 maj 2009 gjordes samma dag per telefon och att aktieägarna A.L., H.L. och Industrifonden inte kallades eller var närvarande. Beslutet vid sammankomsten att byta ut den tidigare styrelsen kan mot den bakgrunden inte anses utgöra ett bolagsstämmobeslut och således inte heller ge H.H. och R.S. någon rätt att företräda bolaget.

Av handlingarna i målet framgår att kallelsen till den extra bolagsstämman den 2 juni 2009 skickades ut till aktieägarna den 28 maj 2009 samt att såväl A.L. som H.L. direkt invände att en så sen kallelse inte var giltig. Då det av Quiqoms bolagsordning framgår att kallelse till bolagsstämma ska ske senast två veckor före stämman och då samtliga aktieägare inte var närvarande vid bolagsstämman den 2 juni 2009, och inte heller i efterhand godkänt vad som då beslutades, finner hovrätten att de beslut som fattades vid denna inte kan ge H.H. och R.S. rätt att företräda Quiqom.

Överklagandet har därmed gjorts med stöd av en fullmakt utfärdad av personer vilka vid tidpunkten för överklagandet den 28 maj och den 3 juni 2009 inte var behöriga att företräda bolaget.

Att bolaget vid en bolagsstämma den 23 juni 2009 utsåg H.H. och R.S. till nya behöriga ställföreträdare för bolaget kan inte ge dem rätt att före den tidpunkten agera för bolagets räkning, i stället för eller vid sidan av de fram till den 23 juni 2009 behöriga ställföreträdarna. Då ombudet således inte haft något uppdrag av behörig ställföreträdare för bolaget att överklaga beslutet ska överklagandet avvisas.

BESLUT

Hovrätten avvisar överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 15 juli 2009.

Mål nr: Ö 4298-09.

Rättsfall: NJA 2008 s. 796.