RH 2010:79

En trettioårig man har under överfallsliknande omständigheter sexuellt ofredat en sjuttonårig flicka en tidig morgon utanför en tunnelbanestation genom att med handen utanpå flickans kläder ta på hennes bröst och mellan hennes ben. Fråga om gärningens straffvärde och val av påföljd.

Stockholms tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot R.A. för sexuellt ofredande enligt följande gärningsbeskrivning.

R.A. har den 16 augusti 2008 utanför en hiss vid Gärdets tunnelbanestation i Stockholm sexuellt ofredat J.F. genom att bakifrån ta ett grepp runt hennes midja och vrida henne mot sig, varefter han med handen har tagit utanpå kläderna på hennes bröst och mellan hennes ben, vilket varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.

R.A. förnekade gärningen.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Emma Ovesdotter Degerfeldt samt nämndemännen Hans Andersson, Harriet Lockner och Servan Bozarslan) anförde i dom den 28 april 2009 - efter att ha funnit åtalet för sexuellt ofredande styrkt i enlighet med åklagarens gärningspåstående - följande i påföljdsfrågan.

DOMSKÄL

R.A. är tidigare ostraffad.

Sexuellt ofredande är ett brott med såväl böter som fängelse i straffskalan. R.A:s närmanden har inneburit en allvarlig kränkning av J.F:s personliga och sexuella integritet. Brottet har således varit av ett allvarligt slag. I förevarande fall ägde gärningen dessutom rum en tidig lördagsmorgon på en ödslig gångväg. Med hänsyn till omständigheterna och J.F:s låga ålder måste händelsen för J.F. ha framstått som mycket hotfull och skrämmande. Sammantaget finner tingsrätten därför att det finns skäl att döma R.A. till ett kortare fängelsestraff.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer R.A. för sexuellt ofredande till fängelse 14 dagar.

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade straffskärpning.

R.A. överklagade tingsrättens dom och yrkade bl.a. att hovrätten skulle ogilla mot honom förd ansvarstalan. I andra hand yrkade R.A. att han skulle dömas till en icke frihetsberövande påföljd.

Parterna bestred varandras ändringsyrkanden.

Hovrätten (hovrättsrådet Christine Möller och nämndemännen Lisen Stålberg och Ingela Selin anförde i dom den 17 juni 2010 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Den utredning som sålunda lagts inför hovrätten ger inte anledning att gå ifrån tingsrättens bedömning i fråga om skuld och rubricering.

Hovrätten finner att brottsligheten är så allvarlig att påföljden inte kan stanna vid ett bötesstraff. Straffvärdet får anses uppgå till fängelse en månad. På grund av brottets art förskyller det ett fängelsestraff. Artvärdet får anses vara sådant att en villkorlig dom i förening med samhällstjänst inte kan anses utgöra en tillräckligt ingripande påföljd. Påföljden bör därför bestämmas till fängelse en månad.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt. Fängelsestraffets längd bestäms till 1 månad.

Hovrättslagmannen Göran Karlstedt och hovrättsrådet Christian von Szalay var skiljaktiga i valet av påföljd och anförde: R.A. är tidigare ostraffad och har samtyckt till samhällstjänst. Enligt vår mening är artvärdet av ett sexuellt ofredande som det aktuella med ett straffvärde på en månad inte sådant att det föreligger hinder mot att i stället för fängelse bestämma påföljden till villkorlig dom i förening med samhällstjänst. En sådan föreskrift får anses lämplig med hänsyn till R.A:s person och övriga omständigheter. Vi dömer därför R.A. till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar med ett alternativt fängelsestraff om en månad.

Hovrättens dom meddelad: den 17 juni 2010.

Mål nr: B 4334-09.

Lagrum: 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken.

Rättsfall: RH 2008:40.