RH 2011:25

Tingsrätten har i ett ordinärt tvistemål försummat att döma ut ränta på rättegångskostnad. Borgenärens yrkande i mål om verkställighet av domen att denna likväl skulle avse även räntan har avslagits.

Bakgrund

Ett bolag ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av en dom utfärdad av Göteborgs tingsrätt angående betalningsskyldighet för ett kapitalbelopp jämte rättegångskostnader. Domen omfattade inte ersättning för ränta på rättegångskostnaderna.

Kronofogdemyndigheten avslog ansökan om verkställighet såvitt avsåg yrkandet att ränta skulle utgå på rättegångskostnaderna med följande motivering. Verkställighet kan lagligen endast ske för belopp som uttryckligen framgår av exekutionstiteln och eftersom den yrkade räntan på rättegångskostnader inte framgår av exekutionstiteln kan verkställighet inte ske beträffande räntan.

Tingsrätten

Bolaget överklagade Kronofogdemyndighetens beslut och anförde i huvudsak följande. Enligt 18 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken skall ersättning för rättegångskostnader även innefatta ränta enligt 6 § räntelagen från dagen då målet avgörs till dess betalning sker. Oavsett om ränta på rättegångskostnader skrivs ut i domen, får det avses med domar i ordinära tvistemål, att ränta skall utgå på rättegångskostnaderna även om detta inte anges i domslutet. Verkställighet skall därför ske även vad gäller räntan på rättegångskostnaderna. I andra hand åberopas att förfallodag vad gäller rättegångskostnader är bestämd i förväg i och med att rätten under målets handläggning får anses ha meddelat när räntan börjar löpa då rätten anger när dom kommer att avges. Av 3 § räntelagen följer nämligen att ränta skall betalas från förfallodagen, vilket i vart fall är åtminstone från dagen då målet avgjorts.

Kronofogdemyndigheten vidhöll i yttrande till tingsrätten sitt beslut i enlighet med de skäl som framgick av detta.

Gäldenärsbolaget bereddes tillfälle att yttra sig.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Monika Ålund) anförde i beslut den 14 juli 2010 följande.

Verkställighet skall enbart ske för vad som uttryckligen framgår av en exekutionstitel. Tingsrätten gör därför nu ingen annan bedömning än vad Kronofogdemyndigheten har gjort i sitt beslut. I vad mån rättelse av den nu aktuella domen kan ske beträffande ränta på rättegångskostnader faller utanför vad tingsrätten har att pröva i föreliggande ärende.

Överklagandet lämnas utan bifall.

Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten (hovrättslagmannen Gunnel Wennberg, hovrättslagmannen Ann-Christine Persson och tf. hovrättsassessorn Therese Hansson) fann i beslut den 17 augusti 2010 inte skäl att meddela prövningstillstånd.

Hovrättens beslut meddelat: den 17 augusti 2010.

Mål nr: ÖÄ 3386-10.

Lagrum: 18 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken; 3 kap. 1 § första stycket utsökningsbalken.

Litteratur: Gösta Walin m.f.l., Utsökningsbalken, En kommentar, 4 u 2009 s. 70.