RH 2011:60

Lagliga förutsättningar att besluta om inhibition av ett överklagat interimistiskt beslut om barns boende har ansetts finnas.

Malmö tingsrätt

Tingsrätten (rådmannen Ingegärd Lind) beslutade i mål om vårdnad om barn den 13 december 2011 - för tiden till dess att frågan avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft, föräldrarna träffat ett avtal om frågan och avtalet godkänts av socialnämnden eller annat beslutats - att parternas dotter skulle bo tillsammans med fadern.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Modern överklagade tingsrättens beslut med yrkande om att dottern skulle vara stadigvarande bosatt hos henne. Hon yrkade vidare att hovrätten omedelbart skulle förordna att vidare åtgärder för verkställighet av tingsrättens beslut inte skulle få vidtas.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Lars Göran Abelson samt hovrättsråden Lars Clevesköld och Bob Nilsson Hjorth, referent) anförde i beslut den 22 december 2011 bl.a. följande.

Hovrätten meddelar prövningstillstånd.

Det finns olika uppfattningar i frågan huruvida förordnande att vidare åtgärder för verkställighet av tingsrättens beslut inte får vidtas, s.k. inhibition, kan meddelas beträffande beslut om t.ex. vårdnad eller barns boende (se t.ex. NJA 2008 s. 1113 och 1997 s. 577, RH 1986:147 samt Eklund, Hans, Inhibition, s. 27).

I det förstnämnda avgörandet från Högsta domstolen anges att utgångspunkten måste vara att det krävs lagstöd för att inhibera ett beslut som enligt föreskrift i lag ska verkställas utan hinder av att det inte har laga kraft. För att i rättstillämpningen avvika från denna utgångspunkt med avseende på en viss kategori av omedelbart verkställbara avgöranden måste det, enligt Högsta domstolen, föreligga alldeles speciella skäl.

Enligt hovrätten utgör beslut om barns boende och andra beslut enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken, som ska grundas på vad som är förenligt med barnets bästa, en kategori av beslut där skäl finns att avvika från den angivna utgångspunkten. Lagliga förutsättningar för att besluta om inhibition får således anses finnas.

Vad som hittills framkommit i hovrätten utgör skäl för att besluta om inhibition.

Hovrätten förordnar att vidare åtgärder för verkställighet av tingsrättens beslut inte får vidtas.

Hovrättens beslut meddelat: den 22 december 2011.

Mål nr: Ö 3507-11.

Lagrum: 52 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken; 6 kap. 20 § föräldrabalken.

Rättsfall: NJA 2008 s. 1113; NJA 1997 s. 577; RH 1986:147.

Litteratur: Eklund, Hans, Inhibition, s. 27.