RH 2011:8

När en person som varit frihetsberövad under beaktansvärd tid döms till samhällstjänst, bör alternativstraffet bestämmas enligt straffvärdet men antalet timmar samhällstjänst med beaktande av tiden för frihetsberövandet.

Helsingborgs tingsrätt

Åklagaren åtalade R.S. för att tillsammans och i samförstånd med annan person den 14 april 2010 i Helsingborg, i samband med införsel till landet, genom att underlåta att anmäla 2075,04 liter starköl till tullbehandling, uppsåtligen ha brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Anna Tansjö samt nämndemännen Heinz Frohm, Catarina Ruler Liljestrand och Ingrid Lundin) meddelade dom den 4 maj 2010. Tingsrätten fann utrett att R.S. införskaffat huvuddelen, 1 980 liter, av den medförda starkölen och att det kunde uteslutas att han fört in denna för privat bruk. Tingsrätten dömde honom för smuggling. I påföljdsfrågan anförde tingsrätten, efter att ha redogjort för belastningsregistret och frivårdens yttrande, bl.a. följande.

DOMSKÄL

Smuggling av det slag som R.S. gjort sig skyldig till är brott för vilket påföljden normalt ska bestämmas till fängelse. R.S:s tidigare belastning talar också för ett fängelsestraff. Tingsrätten beaktar emellertid att brottets art inte utesluter annan påföljd än fängelse samt att det har gått flera år sedan R.S. senast gjort sig skyldig till brott. Tingsrätten bestämmer därför påföljden till villkorlig dom i förening med samhällstjänst.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde R.S. för smuggling enligt 3 § första stycket smugglingslagen (2000:1225) till villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

Hovrätten

R.S. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet. Åklagaren motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Lars Göran Abelson, hovrättsrådet Lena Serrander och tf. hovrättsassessorn Martin Sunnqvist, referent, samt nämndemännen Margaretha Hovbrant och Anders Wilhelmsson) meddelade dom den 18 november 2010. Efter att ha anslutit sig till tingsrättens bedömning i skuldfrågan och beträffande valet av påföljd anförde hovrätten följande.

DOMSKÄL

Hovrätten anser att R.S:s brottslighet har ett straffvärde som motsvarar fängelse fyra månader. Med hänsyn till straffvärdet borde antalet timmar samhällstjänst bestämmas till 120 och alternativstraffet till fyra månaders fängelse. R.S. har emellertid varit frihetsberövad såsom anhållen eller häktad under närmare tre veckors tid. Hovrätten anser att frihetsberövandet bör beaktas på så sätt att antalet timmar samhällstjänst sätts ned till 100, även vid ett alternativstraff om fängelse fyra månader. Detta hänger samman med att R.S:s tid som anhållen och häktad inte avräknas från det antal timmar samhällstjänst som han ska utföra men att denna tid, vid en eventuell misskötsel av frivårdspåföljden, avräknas från fängelsestraffets längd. Eftersom endast R.S. överklagat domen får dock ingen ändring till hans nackdel göras i alternativstraffet. Den överklagade domen ska därför även i påföljdsfrågan fastställas utan några ändringar.

DOMSLUT

Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Hovrättens dom meddelad: den 18 november 2010.

Mål nr: B 1514-10.

Lagrum: 27 kap. 2 a § brottsbalken.