RH 2012:104

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Cannabis, 4,6 kg

Hovrätten: I enlighet med tingsrättens dom ska P och T i inte överklagade delar dömas för de gärningar som tingsrätten funnit dem skyldiga till. De ska rubriceras som tingsrätten har gjort.

Vad gäller åtalet i överklagad del är utredningen densamma som vid tingsrätten och den föranleder inte hovrätten att göra några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort i fråga om skuld och brottsrubricering (grovt narkotikabrott). Tingsrättens dom i dessa delar ska därför stå fast.

I fråga om påföljd gör dock hovrätten den bedömningen att tingsrätten bestämt straffvärdet något för högt. Hovrätten har vid sin bedömning av att innehavet av 4 627 gram cannabisharts är att bedöma som grovt beaktat mängden och arten av narkotikan men också det förhållandet att narkotikan huvudsakligen inte var avsedd för eget bruk.

Vid bestämmandet av straffvärdet beaktar hovrätten även att hanteringen av narkotikan inte haft samband med de tilltalades eget missbruk utan syftat till att ge ekonomisk vinst. Hovrätten anser att straffvärdet för den samlade brottsligheten är fängelse två år och sex månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.