RH 2012:106

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Metamfetamin, 3 kg

Hovrätten: V döms nu för att ha fört in närmare 3 kg metamfetamin från Litauen till Sverige. Den mängd narkotika som V har tagit befattning med ger vid handen att befattningen har syftat till en omfattande handel med narkotika. Det sätt på vilket narkotikan har förpackats tyder vidare på att narkotikabrottsligheten har utgjort ett led i en organiserad verksamhet. Det är dock inte visat att V har haft en central roll eller en överordnad ställning i denna verksamhet. Det är inte känt vilken ersättning som V har fått eller blivit utlovad för sin delaktighet. Hovrätten anser sig emellertid kunna utgå från att V:s motiv för brottsligheten har varit ekonomiska. Såvitt framkommit har brottsligheten inte något samband med eget missbruk hos V. Vid en samlad bedömning finner hovrätten att straffvärdet motsvarar fängelse i 4 år 6 månader. Med hänsyn till brottslighetens art och straffvärde är någon annan påföljd än fängelse utesluten.

Hovrätten gör inte någon annan bedömning än tingsrätten i fråga om utvisning. Såvitt framkommit har V inte någon anknytning till Sverige och han kan av den anledningen inte anses lida något men av att utvisas. Fängelsestraffets längd ska därför bestämmas i enlighet med straffvärdet.