RH 2012:108

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 1,5 kg

Hovrätten: Straffvärdet för F:s brottslighet är mycket högt. Utöver att det har varit fråga om en stor mängd farlig narkotika (1 500 g kokain) och ett stort vederlag (445 000 kr) för annan narkotika, intog F en central roll åtminstone i den svenska delen av hanteringen. Narkotikahandeln har uppenbarligen krävt en hel del organisation och planering, såväl inom som utom landet och detta kände F till. Hovrätten bedömer att straffvärdet motsvarar fängelse 7 år. Det saknas anledning att frångå straffvärdet vid straffmätningen.

Beträffande H och J, som båda har deltagit på betydande sätt i organiserad och planerad narkotikasmuggling, saknas anledning att frångå de påföljder som tingsrätten har bestämt (fängelse 4 år resp. fängelse 2 år).