RH 2012:109

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Heroin

Hovrätten: E har genom de åtgärder som han vidtagit i Sverige spelat en så aktiv och betydelsefull roll vid anskaffandet och transporten av narkotikan att det är naturligt att se honom som gärningsman, trots att han inte själv varit med när narkotikan hämtats och transporterats. E ska därför dömas för att gemensamt och i samförstånd med annan ha begått narkotikabrottet, dvs. som gärningsman.

Den mängd heroin som E ska dömas för, 2 250 gram, är mycket stor. Med hänsyn härtill är brottet grovt.

Vad gäller straffvärdet för brottet gör hovrätten följande bedömning. Heroin är en mycket farlig narkotikasort. Renhetsgraden hos heroinet i detta fall, omkring 28 procent, har inte varit så hög eller så låg att den påverkar straffvärdet i någon riktning. Mängden heroin har, som redan nämnts, varit mycket stor. Enligt en tysk undersökning har heroinet motsvarat ca 69 000 missbrukardoser beräknat efter en dos om 0,1 g per styck.

E har intagit en roll i hanteringen av heroinet som är överordnad den vanlige kurirens. Han har anlitat S och gett anvisningar om uppdraget, försett honom med ett SIM-kort och gett honom förskottsbetalning, förmedlat kontakten med leverantören av narkotikan samt varit den som S skulle kontakta när han kom tillbaka till Sverige med narkotikan. Det är visserligen inte klarlagt vilket ekonomiskt utbyte E haft av detta eller vilken närmare roll eller insikt han haft om hur heroinet skulle omsättas i Sverige. Att omsättningen av denna stora mängd heroin med det betydande värde som den representerat måste ha varit avsedd att ske i organiserad form står dock klart. Mot denna bakgrund anser hovrätten att straffvärdet för narkotikabrottet uppgår till nio års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Vid straffmätningen av fängelsestraffet saknas skäl att frångå straffvärdet. E ska alltså dömas till fängelse 9 år.