RH 2012:117

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Amfetamin, 1,3 kg; Cannabis, 3,4 kg; Ecstacy, 50 tabletter

Hovrätten dömde R för hantering av 1 300 g amfetamin, 3 400 g cannabis och 50 ecstacy (MDMA) tabletter samt överlåtelse (till M och P) av 3 900 g amfetamin. M och P dömdes för hantering av 3 900 g amfetamin. Samtliga dömdes för grovt narkotikabrott.

I fråga om påföljd anförde hovrätten: M har spelat en viktigare roll än P vid planeringen av transaktionen, medan P varit den som fysiskt tagit emot narkotikan. De bör ha samma straff, och det finns på den punkten inte skäl att frångå vad tingsrätten har bestämt (fängelse 5år). Hovrätten delar också tingsrättens bedömning när det gäller R:s befattning med hela det narkotikaparti som fanns hemma hos X (medtilltalad som i tingsrätten dömdes till fängelse 9 år). R:s roll synes emellertid ha varit så underordnad jämfört med X:s att en viss sänkning av hans straff är motiverad (fängelse 6 år). - Även om M inte fälls för själva överlämnandet av pengarna, är det likväl styrkt att han i övrigt har gjort sig skyldig till det som påstås i tredje stycket av åklagarens gärningsbeskrivning. På de skäl som tingsrätten anfört ska också P fällas till ansvar i enlighet med åtalet.