RH 2012:125

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Amfetamin

Hovrätten: Den prövning som hovrätten har gjort av bevisningen och av de rättsliga frågorna har lett till att hovrätten helt ansluter sig till tingsrättens bedömningar i skuldfrågorna. Såväl M som W ska således dömas för narkotikasmuggling.

Som tingsrätten konstaterat har halten amfetaminsulfat i den insmugglade narkotikan varit ca 7 procent och således uppgått till endast cirka en tredjedel av vad som är normalt i missbrukarledet. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att de 11,6 kg amfetamin som M och W smugglat in i landet motsvarar knappt 4 kg amfetamin av mer normal styrka.

Mot bakgrund av den stora mängden amfetamin är smugglingsbrotten att betrakta som grova. I likhet med tingsrätten finner hovrätten att M agerat i huvudsak som s.k. narkotikakurir och att straffvärdet av det brott han gjort sig skyldig till, med hänsyn till mängden och arten narkotika, enligt nuvarande straffmätningspraxis på området motsvarar fängelse 4 år 6 månader. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att W haft en mer betydande roll i smugglingen, varför straffet ska sättas något högre för honom (fängelse 5 år).