RH 2012:128

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Cannabis, 9 kg

Hovrätten: Högsta domstolen har i NJA 2012 s. 535 bl.a. tagit ställning till när en olaglig hantering av cannabis ska bedömas som ett grovt brott och hur en kurirs gärning ska bedömas. Högsta domstolen anför i domen att en riktpunkt kan vara att en hantering av ca 5 kg cannabis under omständigheter som normalt förekommer ofta är att bedöma som ett grovt brott. G har hanterat drygt 9 kg cannabis och fört in narkotikan i Sverige från Indien. Det är också utrett att G skulle ha fått en betydande ersättning för kuriruppdraget samt att han känt till att narkotikahanteringen var organiserad, dock utan att veta något närmare om hur den var upplagd eller vilken omfattning som den har haft. Det har inte framkommit att G på något sätt har utnyttjats. Vid en sammantagen bedömning av dessa omständigheter finner hovrätten inte anledning att göra någon annan bedömning än den tingsrätten har gjort i vare sig fråga om brottsrubricering, påföljdsval eller straffmätning (fängelse 2 år 6 månader). Tingsrättens dom ska därför inte ändras i dessa delar.