RH 2012:129

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Heroin, 20 g; Cannabis, 1,5 kg

Hovrätten: Vad därefter gäller frågan om narkotikabrottet är att anse som grovt gör hovrätten följande överväganden. Jimmy Hillberg har övertygats om förvärv av sammanlagt 21 gram heroin och innehav av 3,93 g cannabisharts. Av detta har 20 g heroin huvudsakligen förvärvats i överlåtelsesyfte. Det har emellertid inte rört sig om en så stor mängd narkotika att brottet är att rubricera som grovt. Jimmy Hillberg ska därför dömas för narkotikabrott av normalgraden. Brottet straffvärde uppgår till fängelse 1 år 6 månader. Jimmy Hillbergs återfall i likartad brottslighet under prövotid för skyddstillsyn i förening med brottets art och straffvärde gör att annan påföljd än fängelse är utesluten. Fängelsestraffets längd ska bestämmas i enlighet med straffvärdet.