RH 2012:131

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 3 kg

Hovrätten dömde A för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling till fängelse 6 år, B för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling till fängelse 7 år och Z för grovt narkotikabrott till fängelse 4 år. Brottsligheten bestod i hantering av ca 3 kg kokain.

Tingsrätten hade i sina domskäl anfört bl.a. följande. En strikt tillämpning av de i praxis tidigare tillämpade tabellerna för narkotikabrottslighet anger vid den nu aktuella mängden kokain ett straffvärde i den övre delen av straffskalan för grovt narkotikabrott. I enlighet med vad som ovan anförts måste emellertid andra faktorer än sort och mängd narkotika ges ett avgörande inflytande över bedömningen av brottslighetens straffvärde. Här beaktar tingsrätten följande. Som tidigare anförts har tingsrätten funnit utrett att hanteringen av narkotikan utgjort ett led i en större verksamhet och den har uppenbarligen utgjort en del av den organiserade och internationella handeln med droger. Det rör sig således om en mycket allvarlig form av narkotikabrottslighet.

B har i egenskap av huvudman haft en betydande roll i hanteringen av narkotikan och i denna egenskap tillhör han enligt tingsrättens mening också den kategori narkotikabrottslingar för vilken de strängaste straffvärdesbedömningarna bör förbehållas. Mot bakgrund av nu nämnda omständigheter menar tingsrätten att straffvärdet av den brottslighet som B har gjort sig skyldig till motsvarar fängelse nio år. Med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Med hänsyn till att B utvisas ur riket, vilket med hänsyn till hans anknytning hit bedöms förorsaka honom men, mäter tingsrätten ut fängelsestraffets längd till åtta år.

Även Z ska dömas för att ha hanterat ca 3 kg kokain. Det går emellertid inte att bortse ifrån att Z:s roll har varit liten i sammanhanget. Han har inte tagit några egna initiativ vid transporten utan endast följt de anvisningar som han har fått av B. Hans insats har varit begränsad till en transport inom Halmstads kommun och en mycket kort tids innehav och förvaring. Visserligen kan det inte råda någon tvekan om att Z måste ha förstått att han kom i kontakt med organiserad brottslighet av allvarligt slag, men det har inte framkommit att han har haft någon som helst kännedom om hur denna har varit upplagd och vilken omfattning som den har haft. Han har inte heller fått någon ersättning för sin insats. Det sagda innebär sammanfattningsvis att omständigheterna i Z:s fall är sådana att straffvärdet av gärningen är betydligt lägre än vad en bedömning grundad på endast sort och mängd skulle leda till. Mot bakgrund av nu nämnda omständigheter menar tingsrätten att straffvärdet av den brottslighet som Z har gjort sig skyldig till motsvarar fängelse fyra år. Med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga.

A ska dömas för att han för B:s räkning har påbörjat transport av narkotika i bil från Holland till Sverige. Han och B har olovligen låtit införa narkotikan till Sverige, varvid de uppsåtligen brutit mot införselförbudet genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling. Efter införseln till Sverige har han olovligen innehaft och transporterat narkotikan från Skåne till Halmstad där han överlämnat den till Z. Såsom tingsrätten tidigare redovisat kan A:s uppsåt emellertid inte anses omfatta annat än hantering av ca 3 kg cannabis, dvs. en avsevärt mindre farlig drog än kokain. Mot bakgrund av nu nämnda omständigheter menar tingsrätten att straffvärdet av den brottslighet som A har gjort sig skyldig till motsvarar fängelse två år. Med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Med anledning av att A helt saknar anknytning till Sverige bör den omständigheten att han utvisas ur riket inte påverka fängelsestraffets längd.

Hovrätten anförde i fråga om skuld och rubricering bl.a. följande: Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga för någon av de tilltalade. Vad gäller fängelsestraffens längd gör hovrätten för var och en av dem följande överväganden. - Den brottslighet som A döms för är mycket allvarlig och den har ett högt straffvärde. Även om det inte har framkommit att A har haft någon annan uppgift än att utföra transporten och leverera narkotikan har han haft en viktig funktion i en organiserad och internationell narkotikahandel. Hovrätten finner att straffvärdet för brottsligheten motsvarar fängelse 6 år och den omständigheten att A är utvisad med ett återreseförbud under fem års tid bör på de av tingsrätten anförda skälen inte påverka fängelsestraffets längd. - Hovrätten anser att straffvärdet för B:s brottslighet är något lägre än vad tingsrätten bestämt. Med beaktande av att han, i enlighet med vad tingsrätten anfört, måste anses lida men av att han utvisas bestämmer hovrätten straffet till fängelse 7 år. - Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning av straffvärdet för Z:s brott.