RH 2012:132

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Cannabis, 97 kg; Amfetamin, 49 kg

Hovrätten: M har således gjort sig skyldig till grov narkotikasmuggling i två fall. Hans delaktighet avser hantering av stora mängder narkotika, drygt 97 kg cannabis och drygt 49 kg amfetamin. Det har klarlagts att M har varit delaktig i en internationell organiserad narkotikahantering som haft sin bas i Nederländerna. Av utredningen framgår att ett stort antal personer lagförts i Sverige med anledning av narkotikahanteringen. M har medverkat till att kurirer försetts med narkotika som sedan transporterat denna i lastbilar till Sverige.

Utredningen ger vidare stöd för att M haft insikt i organisationens storlek och hur verksamheten varit upplagd. Det finns i och för sig inte stöd för att slå fast att M varit den som varit mest aktiv i organisationen men hans roll har inte varit passiv eller okvalificerad. Brottsligheten har varit ägnad att leda till en omfattande spridning av narkotika. Enligt hovrättens mening har brottsligheten ett mycket högt straffvärde.

Hovrätten bedömer att straffvärdet för M:s delaktighet motsvarar fängelse i sex år för respektive gärning. Den samlade brottsligheten har ett straffvärde som motsvarar fängelse 9 år. Någon annan påföljd än fängelse är utesluten. Fängelsestraffets längd bör motsvara det samlade straffvärdet, dvs. fängelse i nio år. Tingsrättens dom (fängelse 10 år) ska ändras i enlighet med det anförda i påföljdsdelen.