RH 2012:133

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 1,2 kg

Hovrätten: Hovrätten delar tingsrättens bedömning att straffvärdet med hänsyn endast tagen till sort och mängd (1 202 g kokain) motsvarar fängelse 5 år och 6 månader.

Utöver dessa faktorer ska, vid bedömning av till vilken grad brottet hör och straffvärdet av detta, enligt vad Högsta domstolen särskilt framhållit i ett flertal rättsfall under senare tid, även beaktas den roll den tilltalade har haft när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening, graden av hans eller hennes delaktighet i hanteringen och, vid mer organiserad verksamhet, den ställning som den tilltalade haft i organisationen. Av betydelse är vidare den insikt som den tilltalade haft rörande narkotikahandelns organisation. Visserligen har E haft större insikt om vilka uppdragsgivarna har varit och hur smugglingsbrottet har varit organiserat jämfört med den insikt eller närmare brist på insikt som en narkotikakurir erfarenhetsmässigt har i normalfallet. Annat har emellertid inte visats än att hans insikt varit så begränsad att den inte bör påverka straffvärdet i skärpande riktning. Liksom tingsrätten finner hovrätten alltså att det narkotikasmugglingsbrott som E gjort sig skyldig till har ett straffvärde motsvarande fängelse 5 år 6 månader. Det sagda innebär att hovrätten ansluter sig till vad tingsrätten anfört ifråga om betydelsen av det aktuella kokainpartiets renhetsgrad. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan någon annan påföljd än fängelse inte komma ifråga. Några omständigheter som talar emot ett fängelsestraff utmätt efter straffvärdet finns inte.

När det gäller M finner hovrätten utrett att han har haft en mer betydande roll och insikt i smugglingen jämfört med E. Straffvärdet för hans delaktighet får därför anses vara något högre och motsvarar fängelse 6 år. Även för M:s del är alltså annan påföljd än fängelse utesluten. Några omständigheter som talar emot ett fängelsestraff utmätt efter straffvärdet har inte framkommit.