RH 2012:134

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Metamfetamin, 9 kg; PMMA, 2 700 tabletter

Hovrätten: R har innehaft och förvarat drygt 9 kg metamfetamin och knappt 2 700 PMMA-tabletter. Med hänsyn till den mängd narkotika som funnits i gömmorna är det som tingsrätten funnit uppenbart att narkotikan varit avsedd att leda till en omfattande spridning och att den ekonomiska vinsten av verksamheten som sådan hade kunnat bli avsevärd. R har såvitt framkommit inte drivits av eget missbruk, vilket talar för att hans medverkan har skett i rent vinstsyfte. Brottsligheten måste som tingsrätten funnit anses ha varit organiserad och har haft internationella inslag. Redan dessa omständigheter medför att brottsligheten - även om utredningen inte visar vilken roll och ställning R har intagit i organisationen - har ett straffvärde som uppgår till fängelse 7 år. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i frågan om val av påföljd.

Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att G genom sitt handlande inte kan anses ha medverkat endast i mindre mån. Däremot anser hovrätten, med beaktande av att G intagit en underordnad roll och att de åtgärder hon vidtagit för att främja huvudbrottet har varit av förhållandevis okvalificerad art, att straffvärdet för gärningen är något lägre än vad tingsrätten funnit (2 år 6 månader). Även hovrätten beaktar G:s ungdom vid straffmätningen. Vad som framkommit i övrigt om G:s personliga förhållanden utgör inte skäl att ytterligare frångå straffvärdet för gärningen vid bestämmandet av påföljd. Som tingsrätten funnit finns det särskilda skäl för att bestämma påföljden till fängelse. Straffets längd bestäms till fängelse 2 år.