RH 2012:137

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 348 g

Hovrätten: M har befunnits skyldig till att huvudsakligen i överlåtelsesyfte ha förvärvat och därefter gemensamt och i samförstånd med J olovligen ha förvarat 348 g kokain. Några sådana omständigheter som ger anledning att utgå ifrån att M:s hantering av narkotikapartiet utgjort ett led i en verksam het som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt har inte presenterats av åklagaren. Det rör sig emellertid om en stor mängd farlig narkotika som motsvarar ett stort antal missbruksdoser till ett betydande ekonomiskt värde. Med hänsyn till dessa omständigheter är narkotikabrottet för M:s del att bedöma som grovt. Med hänsyn till sort och mängd narkotika och då den förvärvats i överlåtelsesyfte överstiger straffvärdet av gärningen fängelse tre år och sex månader. Det förhållandet att M själv missbrukar kokain förändrar inte bedömningen avseende rubricering eller straffvärde. J har befunnits skyldig till att olovligen ha förvarat den angivna mängden kokain gemensamt och i samförstånd med M. Inte heller för hennes del är det visat att agerandet utgjort en del i en organiserad brottslig verksamhet.

Som ovan konstaterats rör det sig om en stor mängd farlig narkotika. Det har inte varit fråga om någon kortare tids förvaring utan denna har sträckt sig över flera dygn och narkotikapartiet har förvarats i J:s lägenhet sedan hon hjälpt till att packa om detta. J har således inte medverkat till brottet endast i mindre mån. Mot bakgrund av dessa omständigheter är narkotikabrottet även för J:s del att bedöma som grovt. Hennes delaktighet har emellertid varit relativt begränsad. Gärningen har därför ett lägre straffvärde än vad en bedömning enbart grundad på sort och mängd skulle leda till. Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att straffvärdet motsvarar fängelse tre år.

M ska dömas för bl.a. grovt narkotikabrott och hot mot tjänsteman. Straffvärdet av den samlade brottsligheten motsvarar fängelse tre år och åtta månader. Vad som vid huvudförhandlingen framkommit om M:s psykiska hälsotillstånd och missbruksproblematik utgör inte skäl att vid straffmätningen frångå straffvärdet. Dessa omständigheter kan inte heller påverka påföljdsvalet. Med hänsyn till brottets art och det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Påföljden bör således bestämmas till fängelse 3 år 8 månader.

J ska dömas för bl.a. grovt narkotikabrott. Straffvärdet motsvarar fängelse tre år. Det föreligger inte skäl att vid straffmätningen frångå straffvärdet. Med hänsyn till brottets art och det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga. Påföljden bör därför bestämmas till fängelse 3 år.