RH 2012:139

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 767 g

Hovrätten: I enlighet med tingsrättens dom, som inte överklagats i den delen, har O gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att brottet ska bedömas som grovt på den grunden att gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika (767 g kokain). När det gäller åklagarens påstående att brotten varit ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt gör hovrätten följande bedömning. Vad vittnet L uppgett om vad O ska ha berättat för henne om sin roll som kurir och att han transporterat narkotika otaliga gånger förut tyder onekligen på att han har haft en viktigare del i en organiserad narkotikahandel än vad han nu vill kännas vid. Det måste dock beaktas att de uppgifter som O lämnat till L har skett under påverkan av kokain som läckt ut i hans kropp och att vittnet också berättat att han var förvirrad. Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten inte att det mot O:s förnekande är visat att gärningen utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt.

Den nu aktuella brottlighetens art och straffvärde är sådant att annan påföljd än fängelse inte är aktuell. Enligt hovrättens bedömning är straffvärdet något lägre än vad tingsrätten kommit fram till (5 år 6 månader). Hovrätten beaktar då det förhållandet att O i sin egenskap av kurir måste ha förstått att det varit fråga om organiserad brottslighet av allvarligt slag men att det inte är visat i målet att han haft någon närmare kännedom om verksamheten. Beträffande utvisning och återreseförbudets längd ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning. Hovrätten delar också tingsrättens bedömning att utvisningen ska beaktas vid straffmätningen. Fängelsestraffets längd ska bestämmas i enlighet med vad som framgår av domslutet (fängelse 4 år).