RH 2012:143

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 1 kg; Amfetamin, 70 g

Hovrätten: E ska således dömas för innehav av ca 1 kg kokain och 70,36 g amfetamin. Genom tingsrättens i denna del lagakraftvunna dom har det fastställts att han den 19 mars 2012 i sin bostad innehaft också 374 g cannabis. E:s samlade innehav har alltså avsett en särskilt stor mängd farlig narkotika men också något mindre mängder av annan narkotika. Dessa förhållanden i förening med förekomsten av narkotikautrustning hos E visar på en systematisk narkotikahandel. Det narkotikabrott som E gjort sig skyldig till ska med hänsyn härtill bedömas som grovt. Hans vapenbrott är på de av åklagaren anförda skälen att anse som grovt.

Hovrättens bedömningar medför vidare att D:s ansvar inte ska gå längre än till grovt narkotikabrott avseende innehav och transport av ca 2 kg kokain och ca 57 g cannabisharts.

Som hovrätten funnit i det föregående har E innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte. Det kan hållas för visst att han skulle få betydande ekonomisk vinning av narkotikahanteringen. Därutöver döms han för ett mycket allvarligt grovt vapenbrott. Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar enligt hovrättens uppfattning fängelse 6 år. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Straffets längd ska bestämmas i enlighet med straffvärdet.

D har såvitt framkommit varit transportör av narkotika inom Sverige. Det är inte utrett vilken inblick han haft i den verksamhet som legat bakom den narkotikahantering som han varit delaktig i. Det är inte heller visat vilket ekonomiskt utbyte han haft eller skulle få. D:s agerande har enligt egen uppgift inte varit i anledning av eget missbruk. Med beaktande av anförda omständigheter motsvarar enligt hovrättens mening brottets straffvärde fängelse 5 år. D kan inte anses lida något men av att han på grund av brottet utvisas ur riket. Fängelsestraffets längd ska därför bestämmas i enlighet med straffvärdet.