RH 2012:32

Antagande av ett ackordsförslag var beroende av om rekonstruktörens anmärkning mot ett bolags fordran skulle godkännas eller inte. Hovrätten instämde i tingsrättens slut att anmärkningen skulle godtas och ackordet fastställas. Fråga om omfattningen av den prövning som rätten ska göra enligt 3 kap. 24 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Solna tingsrätt

I den pågående företagsrekonstruktionen av Tnorftekcap AB i likvidation (i det följande benämnt med dess namn innan likvidation, Packetfront) beslutade tingsrätten på Packetfronts begäran om ackordsförhandling. Vid ackordsförhandlingen konstaterade tingsrätten att utgången av omröstningen om ackordsförslaget var beroende av om bolaget Älvsby Bygg och Plåtslageri AB:s fordran (i det följande benämnt Älvsby Bygg) skulle beaktas eller inte. Tingsrätten kunde därefter konstatera att någon förlikning i tvistefrågan inte kunnat uppnås och kallade därför till särskild förhandling för prövning av ackord.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Hans Cappelen-Smith) anförde i beslut den 27 september 2011 följande.

SKÄL

Packetfront och Mizner Management Limited (Mizner) ingick i april 2003 ett avtal enligt vilket Mizner under i avtalet närmare angivna förutsättningar skulle ha rätt till provision på försäljning av Packetfronts produkter. Älvsby Bygg har till stöd för att bolaget skall få delta i omröstningen om ackordsförslaget åberopat att det år 2008 förvärvat en av Mizner i enlighet med avtalet upparbetad provisionsfordran om 3 906 135 amerikanska dollar jämte ränta.

Rekonstruktören har anmärkt mot Älvsby Byggs uppgivna fordran. Rekonstruktören har till stöd för anmärkningen i första hand åberopat att det av avtalet följer att Mizner inte hade rätt att överlåta fordran. I andra hand har han invänt att Mizner inte uppfyllt avtalets krav för att erhålla provision, alternativt att Mizner erhållit den provision bolaget varit berättigat till.

Älvsby Bygg har genmält att det inte förelegat något förbud för Mizner att överlåta fordran, att Mizner uppfyller avtalets krav för att få provision och att bolaget inte erhållit någon betalning.

Avtalets punkt 14 har följande lydelse:

Assignment

The parties may not wholly or partly assign, sub-contract, pledge or otherwise encumber any of its rights and/or obligations under this Agreement to any third party.

Enligt tingsrättens mening kan denna bestämmelse inte tolkas på annat sätt än att Mizner inte haft rätt överlåta en fordran på provision. Älvsby Bygg har inte visat att parterna haft någon annan avsikt med avtalsbestämmelsen än som framgår av dess lydelse. Inte heller har Älvsby Bygg visat att det mellan parterna utbildats något partsbruk som skulle ge Mizner rätt att överlåta sina fordringsanspråk eller att en sådan rätt skulle följa av branschpraxis. Redan på grund av det anförda finner tingsrätten att anmärkningen mot Älvsby Byggs fordran skall godtas.

Älvsby Bygg har således inte någon fordran som berättigar bolaget att delta i omröstningen om det av Packetfront erbjudna ackordet. Vid sådant förhållande har ackordsförslaget godtagits av samtliga röstberättigade borgenärer och omfattar deras sammanlagda fordringar. På grund härav, och då det inte heller i övrigt föreligger hinder mot att godta ackordsförslaget, skall detta fastställas.

SLUT

Tingsrätten fastställer det av Tnorftekcap AB i likvidation föreslagna ackordet.

Hovrätten

Älvsby Bygg överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle i första hand återförvisa ärendet till tingsrätten för fortsatt behandling och i andra hand med ändring av tingsrättens beslut inte godkänna det föreslagna ackordet.

Till stöd för sitt yrkande anförde Älvsby Bygg såvitt nu är i fråga i huvudsak att tingsrättens resonemang kring överlåtelseförbudet i avtalet mellan Packetfront och Mizner stred mot rättspraxis.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Per Sundberg och Torbjörn Widemar, referent, och tf. hovrättsassessorn Fredrik Zanetti) anförde i beslut den 19 december 2011 bl.a. följande.

SKÄL

Den huvudsakliga frågan i ärendet är vad som avses med uttrycket ”pröva anmärkningarna” i 3 kap. 24 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (FrekL).

I 3 kap. 20 § andra stycket FrekL stadgas att om utgången av omröstningen är beroende av om fordringen ska beaktas eller inte och en förlikning inte kan träffas ska frågan handläggas enligt vad som sägs i 23 § första stycket för bestämmande av omröstningens utgång. Enligt 24 § ska rätten vid en sådan särskild förhandling som avses i 23 § pröva anmärkningarna eller så många av dem att utgången av omröstningen blir densamma, vare sig övriga anmärkningar godkänns eller inte.

De ovan redovisade bestämmelserna i FrekL infördes i huvudsak oförändrade från ackordslagen (1970:847) som då upphävdes (se prop. 1995/96:5 s. 213-214). I förarbetena till ackordslagen anfördes bl.a. följande:

”Förfarandet vid ackordsförhandling syftar till att få fram underlag för omröstning vid borgenärssammanträde om ackordsförslaget. Det är därför nödvändigt att fordringarnas röstvärde kan fastställas. För detta ändamål bör sålunda en prövning av tvistiga fordringar kunna ske. Ackordslikvid tillfaller varje borgenär, som är bunden av ackordet, i förhållande till hans faktiska fordran även om dess belopp visar sig vara ett annat än det som anmälts. En prövning i ackordsförfarandet av de materiella fordringsanspråken är sålunda inte nödvändig och skulle inte kunna förenas med strävandena att skapa ett mera praktiskt användbart ackordsförfarande. (Prop. 1970:136 s. 84)”

Mot bakgrund av de uttalanden som gjorts i förarbetena bör den prövning som rätten ska göra enligt 3 kap. 24 § FrekL vara förhållandevis summarisk. Redan det faktum att avtalet mellan Packetfront och Mizner innehåller ett överlåtelseförbud medför att det råder en sådan tveksamhet om fordringens existens att det utgör skäl att godta anmärkningen. Följden av att anmärkningen godtas blir som tingsrätten funnit att Älvsby Bygg inte är berättigat att delta i omröstningen om det av Packetfront erbjudna ackordet och att ackordsförslaget då godtagits av samtliga röstberättigade borgenärer och omfattar deras sammanlagda fordringar. Såvitt framkommit finns inte heller i övrigt hinder mot att godta ackordsförslaget. Hovrätten instämmer därför i tingsrättens slut att fastställa det föreslagna ackordet.

Av anförda skäl lämnar hovrätten därför överklagandet utan bifall.

SLUT

Hovrätten lämnar överklagandet utan bifall.

Hovrättens dom meddelad: den 19 december 2011.

Mål nr: ÖÄ 7964-11.

Lagrum: 3 kap. 24 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Litteratur: Prop. 1995/96:5 s. 213-214; prop. 1970:136 s. 84.