RH 2012:47

Hyresnämndsmål. Hovrätten har, trots hyresgästens relativt omfattande hyresförseningar, funnit det oskäligt att låta hyresavtalet upphöra. Hovrätten har särskilt beaktat att förseningarna förekommit under en begränsad period då hyresgästen varit intagen på sjukhus samt att socialförvaltningen sedan viss tid betalar in hyresbeloppet direkt till hyresvärden.

Hyresnämnden i Göteborg

B.B.D. hyr av HB Kville (hyresvärden) en lägenhet om tre rum och kök. Hyresvärden sa upp hyresavtalet till den 31 januari 2012 och yrkade vid hyresnämnden att avtalet inte skulle förlängas.

Hyresvärden anförde bl.a. följande. B.B.D. har betalat hyran för sent vid sex tillfällen under 2011. Förseningarna uppgår till mellan 6 dagar och 31 dagar och fortsatte även efter det att hyresvärden tillställt B.B.D. ett varningsbrev i augusti 2011.

B.B.D. bestred yrkandet och anförde bl.a. följande. Hon vitsordar hyresvärdens uppgifter om de försenade hyresbetalningarna. Hon är sedan länge sjukskriven för diverse psykiska besvär och försörjer sig helt på socialbidrag. Under den aktuella perioden har hon sökt akut psykiatrisk hjälp och också varit intagen under en kortare tid. Under juli och oktober månad fick hon dessutom problem med utbetalningarna av socialbidraget. Allt detta, samt slarv från hennes sida, ledde till att hon återkommande fick problem med hyresbetalningarna under andra halvan av 2011. Hon har numera en överenskommelse med socialförvaltningen om att de betalar in hyresbeloppet direkt till hyresvärden.

Hyresnämnden (tf. hyresrådet Stefan Lönqvist samt intresseledamöterna Anna Andersson Olsson och Monica Bogren) anförde i beslut den 26 januari 2012 bl.a. följande.

SKÄL

Tvisten ska bedömas enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 och 10 jordabalken som föreskriver följande. Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet utom när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas eller när det strider mot god sed i hyresförhållanden eller annars är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.

Av utredningen framgår att B.B.D. - som även under 2009 och 2010 oemotsagt varit sen med vissa hyresbetalningar - varit försenad med hyresinbetalningar på sätt som framgår av ansökan, dvs. under juni (8 dagar), juli (6 dagar) och augusti (11 respektive 31 dagar) 2011, och att detta beteende fortsatt även efter varningsbrevet den 18 augusti 2011 genom förseningar under september (8 respektive 19 dagar) och oktober månad 2011 som genom tre delbetalningar den 2, 3 och den 18 november 2011 inte var slutbetald förrän sistnämnda datum. Hyresvärden får därmed anses ha haft goda skäl för varför hyresavtalet sades upp den 13 oktober 2011 med tre månaders uppsägningstid.

På grund av det nu sagda har B.B.D. allvarligt åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst. Vad B.B.D. uppgett angående orsakerna till de återkommande försenade hyresinbetalningarna samt det förhållandet att hon numera - genom en överenskommelse med socialförvaltningen - sett till att hyresinbetalningarna under senaste tre månaderna skett i rätt tid, medför enligt hyresnämnden vid en samlad bedömning ändå inte att det kan anses oskäligt mot B.B.D. att hyresförhållandet upphör. Med andra ord har B.B.D. enligt hyresnämnden åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Hyresvärdens yrkanden om att hyresavtalet ska upphöra och att B.B.D. ska åläggas att flytta ska därför bifallas.

HYRESNÄMNDENS BESLUT

Hyresavtalet mellan Handelsbolaget Kville och B.B.D. upphör att gälla den 31 januari 2012.

Hovrätten

B.B.D. överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle avslå Handelsbolaget Kvilles (hyresvärden) talan vid hyresnämnden.

Hyresvärden bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsrådet Måns Edling och tf. hovrättsassessorn Per Claréus, referent) anförde i beslut den 27 april 2012 följande.

SKÄL

B.B.D. har betalat hyran för sent vid fem tillfällen under 2011. Förseningarna har uppgått till mellan 8 och 38 dagar. Detta talar starkt för att hennes hyresavtal ska upphöra. Å andra sidan har de nu aktuella förseningarna förekommit under en begränsad period och B.B.D. har förklarat att de berott bl.a. på att hon varit intagen på sjukhus. Hon har också anfört att hon sedan slutet av oktober månad 2011 har en överenskommelse med socialförvaltningen om att den betalar in hyresbeloppet direkt till hyresvärden, vilket tydligen har fungerat väl eftersom det inte förekommit några förseningar efter detta. Vid en samlad bedömning finner hovrätten att det skulle vara oskäligt att låta hyresavtalet upphöra. Hyresnämndens beslut ska därmed ändras.

HOVRÄTTENS BESLUT

Med ändring av hyresnämndens beslut avslår hovrätten Handelsbolaget Kvilles talan om att hyresavtalet ska upphöra.

Hovrättens beslut meddelat: den 27 april 2012.

Mål nr: ÖH 1206-12.

Lagrum: 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken.