RH 2012:81

Part som har beviljats rättshjälp i ett vårdnadsmål har därefter ansökt om ny rättshjälp i ärende gällande verkställighet av ett beslut i vårdnadsmålet. Då ansökan har ansetts innefatta en annan rättslig angelägenhet än den i vårdnadsmålet har ansökan bifallits.

Falu tingsrätt

Tingsrätten meddelade den 11 oktober 2012 ett interimistiskt beslut i ett pågående vårdnadsmål mellan A.J. och S.J. (mål nr T 713-11). Sedan A.J. därefter inkommit med en ansökan om verkställighet av detta beslut (ärende nr Ä 3517-12) ansökte S.J. om rättshjälp i ärendet. S.J. hade tidigare beviljats rättshjälp i vårdnadsmålet.

Tingsrätten (rådmannen Åsa Nord) förordnade i beslut den 30 oktober 2012 att det tidigare meddelade beslutet om rättshjälp i vårdnadsmålet även skulle omfatta verkställighetsärendet.

Hovrätten

S.J. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle upphäva beslutet och i stället bevilja henne rättshjälp i verkställighetsärendet.

Domskäl

Hovrätten (f.d. hovrättsrådet Lars Hesser samt hovrättsråden Maj Johansson och Anna-Karin Winroth, referent) anförde i beslut den 21 november 2012 följande.

SKÄL

Enligt 2 § rättshjälpslagen (1996:1619) får rättshjälp beviljas i en rättslig angelägenhet om förutsättningarna i 6-8 §§ samma lag är uppfyllda. Någon generell regel för att avgöra om det är fråga om en eller flera rättsliga angelägenheter finns inte utan det får i stället avgöras från fall till fall om de frågor den rättssökande vill ha rättshjälp för utgör en eller flera angelägenheter (se Cecilia Renfors och Ebba Sverne Arvill, Rättshjälpslagen, En kommentar, tredje uppl., s. 27).

Rättshjälp som har beviljats för en angelägenhet som kan leda fram till ett verkställbart avgörande omfattar i princip inte verkställighet av avgörandet (a.a. s. 26). I praxis har i ett avgörande från Besvärsnämnden för rättshjälpen år 1978 ansetts att rättshjälp som beviljas för umgängesrätt med barn inte omfattar en ansökan om verkställighet av tingsrättens beslut (se Allmän rättshjälp - sammanställning av Domstolsverkets praxis, nr 29). Genom en ändring i föräldrabalken år 2006 flyttades i och för sig handläggningen av verkställighetsförfarandet från förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna men samtidigt beslutades det även att frågor om verkställighet skulle handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden (se prop. 2005/06:99 s. 70 f.). Ändringarna kan mot denna bakgrund inte anses ha medfört någon förändrad syn på den i målet aktuella frågan om rättshjälp.

Hovrätten finner således att den verkställighet för vilken S.J. ansökt om rättshjälp för utgör en annan rättslig angelägenhet än det vid tingsrätten pågående målet om vårdnad. Mot denna bakgrund ska tingsrättens beslut om att rättshjälpen i vårdnadsmålet även ska omfatta verkställighetsärendet ändras och S.J. i stället beviljas rättshjälp i angelägenhet rörande verkställighet av vårdnad.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut beviljar hovrätten S.J. rättshjälp i angelägenhet rörande verkställighet av vårdnad.

Hovrättens beslut meddelat: den 21 november 2012.

Mål nr: ÖÄ 10006-12.

Lagrum: 2 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Rättsfall: Besvärsnämnden för rättshjälpen (Allmän rättshjälp - sammanställning av Domstolsverkets praxis, nr 29).

Litteratur: Cecilia Renfors m.fl., Rättshjälpslagen, En kommentar, tredje uppl., s. 26 f.).