RH 2012:90

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Cannabis, 49 kg

Hovrätten: Genom tingsrättens i denna del inte överklagade dom är fastslaget att A ska dömas för narkotikabrott. Brottet är med hänsyn till att det avsett en särskilt stor mängd narkotika (44 kg cannabis) att bedöma som grovt.

U ska som tingsrätten funnit dömas för narkotikabrott avseende hela den mängd cannabis som omfattas av åtalet (49 kg cannabis). Brottet är med hänsyn till att det avsett en särskilt stor mängd narkotika att bedöma som grovt. Halten THC har i vissa delar av det cannabisparti som ingår i åtalet mot U varit låg. Renhetsgraden avviker emellertid inte så påtagligt från vad som är normalt att det finns skäl att vid straffvärdebedömningen beakta halten i sänkande riktning. THC-halten i den cannabis som omfattas av åtalet mot A har varit på normal nivå och påverkar därför inte straffvärdet för den gärning han gjort sig skyldig till. Den prövning som hovrätten gjort i påföljdsfrågorna har lett till att hovrätten i övrigt ansluter sig till tingsrättens bedömning (för båda fängelse 4 år). Den överklagade domen ska därför fastställas utan några ändringar.