RH 2012:91

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Khat, 218 kg

Hovrätten anförde domskälen: I enlighet med tingsrättens i detta avseende inte överklagade dom har R smugglat in 218 kg khat till landet och därmed gjort sig skyldig till narkotikasmuggling.

Den syn på straffvärdet av narkotikabrottslighet som på senare tid kommit till uttryck i bl.a. Högsta domstolens praxis medför att den brottslighet som R gjort sig skyldig till får anses ha ett straffvärde som, med utgångspunkt enbart i den insmugglade narkotikans art och mängd, understiger vad tingsrätten dömt ut (fängelse 1 år 6 månader).

Vid bestämmande av straffvärdet i ett aktuellt fall måste emellertid även andra omständigheter än den hanterade narkotikans art och mängd vägas in.

Det som R har berättat om bakgrunden till smugglingen har inte ifrågasatts av åklagaren och inte heller i övrigt vederlagts. Hans uppgifter om sin inblandning ska därför läggas till grund vid hovrättens bedömning av brottslighetens straffvärde.

Av R:s uppgifter framgår bl.a. följande. Han hade inte tagit initiativet till khattransporten och har inte heller haft något som helst eget inflytande på omständigheterna kring denna. Anledningen till att han åtog sig transporten, trots att han visste att den var olaglig, var att han var arbetslös, missbrukade heroin och levde på ett härbärge. Han behövde de pengar han förväntade sig att få som ersättning för sin insats.

Hovrätten finner att omständigheterna kring narkotikatransporten inte är sådana att de är ägnade att höja smugglingsbrottets straffvärde, utan att de snarare sänker detta. Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att brottets straffvärde motsvarar fängelse 1 år 2 månader. Med detta är också sagt att brottet inte är att anse som grovt. Det saknas skäl att vid straffmätningen avvika från straffvärdet. Fängelse ska väljas som påföljd.