RH 2012:92

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 22 kg

Hovrätten: Det nu sagda innebär (del 1 av åtalet) att åklagaren har styrkt också sitt övergripande påstående att PA, PB, SA och KC gemensamt och i samförstånd planlagt och genomfört att ca 18 kg kokain, uttryckt i korthet, anskaffats i överlåtelsesyfte och inlett transporten av det till Sverige vilket avbrutits av att narkotikan beslagtogs av tysk tullmyndighet. Halten kokainhydroklorid var ca 87 procent. Som tingsrätten angett ska PB, SA och KC därför dömas för grovt narkotikabrott begånget i USA och för försök till grov narkotikasmuggling. Dessutom ska alltså även PA dömas för dessa brott.

Sammanfattningsvis (del 2 av åtalet) finner hovrätten det styrkt att PA, MI och PB gemensamt och i samförstånd i Malmö planlagt och genomfört att uppemot 2 kg kokain olovligen anskaffats i överlåtelsesyfte och transporterats på av åklagaren angivet sätt; var och en delaktiga på det sätt som tidigare angetts. [---] Det kan därför hållas för visst att narkotikan har överlåtits i Sverige. Den brottslighet som PA, M I och PB gjort sig skyldiga till är att bedöma som grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.

Sammantaget (del 3 av åtalet) finner hovrätten genom anförda omständigheter att åklagaren har visat att PA och MI även har organiserat och finansierat brottsplanen samt haft kontakter med den person som köpt in kokainet och preparerat Ford Explorern.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att PA och MI ska dömas för grovt narkotikabrott begånget i USA och för försök till grov narkotikasmuggling då de gemensamt och i samförstånd planlagt och genomfört anskaffningen av knappt 2 kg kokain i överlåtelsesyfte och försökt ombesörja att den transporterades från USA till Sverige.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att PB ska dömas för grovt narkotikabrott begånget i USA och för försök till grov narkotikasmuggling då han gemensamt och i samförstånd med PA och MI planlagt och genomfört anskaffningen av knappt 2 kg kokain i överlåtelsesyfte och försökt ombesörja att den transporterades från USA till Sverige.

PA har varit en av huvudmännen bakom en narkotikabrottslighet som syftat till import av och handel med kokain. Det är klarlagt att han har haft en överordnad roll i förhållande till de övriga tilltalade. Brottsligheten har rört stora mängder kokain, sammanlagt ca 22 kg. Verksamheten har varit internationell, bedrivits i stor omfattning och förutsatt tillgång till betydande kapitalbelopp. Det kan hållas för visst att han har haft ekonomiskt utbyte av sin delaktighet. Kokainet har genomgående hållit en klart högre halt kokainhydroklorid än vad som är vanligt i missbrukarledet. Straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar därför väl det maximala straff, fängelse 14 år, som kan dömas ut. -

Hovrätten gör ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort i frågan om påföljd för SA (fängelse 6 år).

Även PB har varit en av huvudmännen, låt vara att han får anses ha varit underordnad PA. Men i övrigt har han på samma sätt utgjort en del i en hantering av sammanlagt 22 kg kokain med en klart högre halt kokainhydroklorid än normalt. Som angetts beträffande PA har verksamheten varit internationell, bedrivits i stor omfattning och förutsatt tillgång till betydande kapitalbelopp. Det kan hållas för visst att han har haft ekonomiskt utbyte av sin delaktighet. Straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar därför även när det gäller PB väl det maximala straff, fängelse 14 år, som kan dömas ut.

Hovrätten gör ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort i frågan om påföljd för KC (fängelse 4 år).

MI har varit en av huvudmännen bakom den brottslighet där narkotikan hämtats i Miami. Liksom PB har han varit underordnad PA. Den brottslighet i vilken han deltagit som en av huvudmännen har avsett sammanlagt ca 4 kg kokain som haft en klart högre halt kokainhydroklorid än vad som är vanligt i missbrukarledet. Verksamheten har varit internationell, bedrivits i stor omfattning och förutsatt tillgång till betydande kapitalbelopp. Det kan hållas för visst att han har haft ekonomiskt utbyte av sin delaktighet. Som tingsrätten angett kan någon annan påföljd än fängelse inte komma ifråga. Eftersom MI döms för ytterligare brott i hovrätten bör straffet skärpas. Den samlade brottsligheten har ett straffvärde som motsvarar fängelse 14 år.