RH 2012:93

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Cannabis, 3,5 kg

Hovrätten: Lika med tingsrätten finner hovrätten utrett att I olovligen framställt 3 426 g cannabis, varav 812 g haft en halt tetrahydrocannabinol (THC) understigande fyra procent. Av den framställda narkotikan har han transporterat 277 g från odlingen i Ramsjö till Stockholm där han även förvarat narkotikan. Odlingen av cannabis har bedrivits i ett förhållandevis stort utrymme på en fastighet som I äger tillsammans med sin far. Odlingen har varit avancerad och skett med hjälp av särskild utrustning i form av bänkar, UV-ljus, fläktar och en tämligen komplicerad bevattningsanordning. De beslag som gjordes omfattade såväl torkade växtdelar som växande plantor i olika stadier, vilket tillsammans med den avancerade utrustningen tyder på att odlingen bedrivits på ett systematiskt sätt. Odlingen har även resulterat i en sådan betydande mängd cannabis att den åtminstone delvis måste ha varit avsedd för överlåtelse. Vid en samlad bedömning av de nu angivna omständigheterna finner hovrätten att det brott I gjort sig skyldig till är så allvarligt att han inte kan undgå ansvar för grovt narkotikabrott.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning vad avser val av påföljd. Vad gäller straffvärdet gör hovrätten följande bedömning. Hovrätten har funnit att I:s brott, att på ett avancerat och systematiskt sätt framställa en inte obetydlig mängd cannabis, är att bedöma som grovt brott. Genom brottsrubriceringen har de försvårande omständigheterna enligt hovrättens mening i tillräcklig mån beaktats. Minimistraffet för grovt narkotikabrott är två års fängelse. Den framställda mängden cannabis har inte varit sådan att den - mot bakgrund av Högsta domstolens nya praxis avseende straffvärdebedömningen i narkotikamål - i sig ska medföra ett högre straffvärde än det angivna minimistraffet. Inte heller påverkar I:s olovliga befattning med sprit eller undanröjandena av de villkorliga domarna nämnvärt straffvärdet i skärpande riktning. Sammantaget finner därför hovrätten att straffets ska bestämmas till fängelse 2 år.