RH 2012:96

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Heroin, 1 kg

Hovrätten instämde i följande av tingsrätten gjorda bedömning: Högsta domstolen har under senaste tiden prövat frågor om straffvärde i narkotikamål. Högsta domstolen har därvid framhållit att rubriceringen grovt brott med en straffskala på fängelse 2-10 år främst är avsedd för sådana allvarliga gärningar som ingår i en organiserad och ofta internationell narkotikahandel med inriktning på att i vinningssyfte sprida missbruk och utnyttja missbrukarnas beroende.

Vidare har Högsta domstolen uttalat att preparatets farlighet, mängden och graden av hänsynslöshet i gärningsmannens förfarande (t.ex. vinningssyfte) är omständigheter som generellt måste tillmätas betydelse vid bedömningen av om ett brott är grovt och att arten och mängden av den narkotika som en tilltalad har befattat sig med är viktiga faktorer vid bedömningen av straffvärdet. När det gäller de övre delarna av straffskalan för grovt brott har, enligt Högsta domstolen, art och mängd en begränsad betydelse. I sådana fall utgör istället mängden narkotika i första hand en indikation på om hanteringen har varit ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt.

Omständigheterna i detta fall är sådana att det här är fråga om internationell organiserad narkotikahandel med inriktning på att i vinningssyfte sprida missbruk och utnyttja missbrukarnas beroende. Hela straffskalan kan därför användas. När man bedömer straffvärdet för var och en bör man se till varje persons inflytande och delaktighet i hanteringen och vilken grad av hänsynslöshet som var och en har visat.

H är en av dem som har organiserat brotten. Han har inte själv utfört smugglingen utan utnyttjat andra personer för att ta de stora riskerna som följer med t.ex. transporten. Av den tillgångsutredning som skett framgår att H har mycket stort penningflöde på sina konton som inte kan förklaras med legala transaktioner. Med hänsyn härtill och till mängden narkotika (978 g heroin) kan det därför antas att det här rör sig om ett led i en större hantering där H gjort vinning. Han har således hänsynslöst engagerat och utnyttjat andra personer och ska därför dömas till ett långt fängelsestraff. (fängelse 7 år)

Även S ligger bakom organiserandet av brotten och har haft ett avgörande inflytande över brottsplanen och vilka personer som engagerats. Han ligger bakom anskaffandet av narkotikan och själva smugglingen till Sverige. Även han ska dömas till ett långt fängelsestraff som ligger minst i nivå med det som dömts ut för H. S har ingen anknytning till Sverige och lider inte särskilt stort men av utvisningen. Det påverkar därför straffvärdet endast i mindre mån. (fängelse 7 år)

I döms för två åtalspunkter. Hans roll har varit betydligt mindre än de andra inblandades och han har inte haft något inflytande över planering och inte heller, efter vad som framkommit, någon större vinning av brotten. Det har emellertid rört sig om narkotika av mycket stora mängder av särskilt farlig art. Fängelsestraffet måste därför bestämmas till fem år och sex månader. Inte heller han lider särskilt stort men av utvisningen och det påverkar straffvärdet endast i mindre grad. (fängelse 5 år 6 månader)

R får anses ha en underordnad ställning till H och S. Annat har inte framkommit än att han endast har haft en blygsam vinning av brotten. Straffvärdet för hans del måste därför anses vara betydligt lägre än för H och S. (fängelse 3 år 6 månader)