RH 2012:97

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 1 kg

Hovrätten: Redan arten och mängden av narkotikan medför att de narkotikabrott M (båda åtalspunkterna) och D och C (åtalspunkten 2) döms för är att bedöma som grova. Därtill ska det försök till smuggling som M döms för bedömas som grovt brott. De åtalade gärningarna har utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, vilket också det talar för att brotten ska rubriceras som grova. Även om det inte är fullt klarlagt vilken roll C haft i verksamheten, har han som ovan angetts inte haft en så underordnad roll att hans brottslighet av det skälet ska rubriceras på annat sätt.

Straffvärdet för den brottslighet M ska dömas för är mycket högt redan på grund av narkotikans art och mängd. Här ska beaktas att renhetsgraden i det insmugglade partiet (773 g kokain) var högt, medan det parti (160 g kokain) som omfattas av åtalspunkten 2 hade en relativt låg renhetsgrad. Av betydelse för straffvärdet är också verksamhetens omfattning och M:s tidigare omtalade roll i denna. Oavsett om hans återfall i likartat brott ska beaktas eller inte anser hovrätten att längden på det fängelsestraff som tingsrätten mätt ut motsvarar brottslighetens samlade straffvärde (fängelse 8 år).

För D:s del talar narkotikans art och mängd (160 g kokain) liksom verksamhetens omfattning och hans centrala funktion i denna för ett straffvärde som motsvarar det av tingsrätten utmätta fängelsestraffet (fängelse 4 år).

Vad slutligen gäller C döms denne för grovt narkotikabrott. Det saknas skäl att bestämma straffets längd kortare än straffminimum för grovt narkotikabrott (fängelse 2 år).