RH 2012:99

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 90 g

Hovrätten: Som framgått ska M dömas för att i överlåtelsesyfte ha köpt 92,7 g kokain av K samt innehaft och transporterat kokainet till Kungsbacka. M ska även dömas för fem narkotikabrott, avseende innehav och försäljning till T av 1 g kokain. Hovrätten gör bedömningen att M bedrivit narkotikahandel på ett närmast yrkesmässigt sätt. Hans brottslighet har visserligen haft en koppling till hans eget missbruk, men den har skett i vinstsyfte. Som hovrätten redan konstaterat ger utredningen stöd för att M har ägnat sig åt narkotikaförsäljning. För slutsatsen att det varit frågan om en sådan verksamhet talar också, utöver vad hovrätten sålunda tidigare redovisat, det förhållandet att T inhandlat 2 x 100 red-linepåsar för M:s räkning. Slutligen har den mängd kokain som M hanterat den 7 oktober 2011 varit betydande. Även om det inte har rört sig om det allvarligaste slaget av organiserad brottslighet är omständigheterna sådana att brottet ska bedömas som grovt. M har därtill gjort sig skyldig till överlåtelse av ett g kokain vid fem tillfällen. Varje sådan överlåtelse har ett straffvärde på fängelsenivå och är inte att bedöma som ringa brott.

Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar enligt hovrättens mening fängelse 2 år 3 månader. Redan straffvärdet är sådant att straffet normalt ska bestämmas till fängelse. Några skäl att avvika från ett straff bestämt efter straffvärdet har inte kommit fram.

K ska dömas för att i överlåtelsesyfte innehaft 92,7 g kokain som han sålt och överlämnat till M. K har varit M:s leverantör och hans roll i hanteringen har därmed haft en avgörande betydelse för att M:s narkotikahandel skulle fungera. Hovrätten anser därför att K:s brott är av ett så allvarligt slag som rubriceringen grovt narkotikabrott är avsedd för. Brottet ska därför bedömas som grovt. Straffvärdet motsvarar enligt hovrättens mening fängelse 2 år. Med hänsyn till straffvärdet ska straffet bestämmas till fängelse. Några skäl att avvika från ett straff bestämt efter straffvärdet har inte kommit fram.