RH 2013:28

Hovrätten har tillåtit part att, inom ramen för åberopad syn, klippa sönder (avlägsna del av) synföremålet på visst sätt. Hovrättens bedömning innefattar bl.a. frågan om åtgärden innebär åberopande av ny bevisning.

Stockholms tingsrätt

AGA Medical Corporation (AGA) är innehavare av ett patent med verkan i Sverige. Occlutech GmbH förde talan vid Stockholms tingsrätt mot AGA och yrkade fastställelse av att patentet inte hindrar Occlutech GmbH från att på närmare angivet sätt använda vissa s.k. ocklusionsanordningar (anordningarna). AGA väckte talan mot Occlutech International AB och T.P. och yrkade bl.a. att de skulle förbjudas att använda anordningarna.

AGA åberopade i sin bevisuppgift syn av tre exemplar av anordningarna och yrkade under huvudförhandlingen att tingsrättens exemplar av en av anordningarna skulle klippas sönder på visst sätt.

Occlutech GmbH, Occlutech International AB och T.P. (gemensamt Occlutech) motsatte sig åtgärden.

Tingsrätten (rådmännen Olle Sörheim, referent, och Christer Thornefors samt de tekniskt sakkunniga ledamöterna patentrådet Rune Näsman och civ.ing. Nina Milanov) anförde i beslut den 17 januari 2011 följande.

Den yrkade åtgärden att klippa sönder anordningen innebär att AGA åberopar ny bevisning först under huvudförhandlingen. Detta är överrumplande för Occlutech. Den nya bevisningen tillåts därför inte.

Tingsrätten meddelade dom i målet den 4 mars 2011.

Svea hovrätt

I samband med sitt överklagande av tingsrättens dom överklagade AGA tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle tillåta att en fullständig syn hålls på de i målet ingivna exemplaren av anordningarna, varvid synen ska tillåtas omfatta även åtgärden att avlägsna den del av respektive anordning som håller samman metalltrådarna.

Occlutech bestred AGA:s ändringsyrkande avseende syn.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Ulrika Ihrfelt, referent, samt tf. hovrättsassessorn Per Claréus) anförde i beslut den 5 december 2011 följande.

SKÄL

Bakgrund

AGA innehar ett patent på en uppfinning, som enligt patentskriften avser generellt intravaskulära anordningar för behandling av vissa medicinska tillstånd. Av patentets självständiga krav 1 framgår att patentet avser en kollapsbar medicinsk anordning, som har bl.a. en ”generellt hantelformad, expanderad konfiguration” och som kännetecknas ”av att klämmor är anpassade att klämma strängarna i de motsatta ändarna av anordningen”.

Liksom vid tingsrätten gäller målet i hovrätten bl.a. huruvida AGA:s patent förhindrar Occlutech från att i Sverige använda ocklusionsanordningar i produktserien FIGULLA Occluder (anordningarna).

En fråga i målet är om anordningarna är försedda med en klämma i patentets mening.

Frågan om syn

AGA åberopade vid tingsrätten syn av tre exemplar av anordningarna. Av AGA:s bevisuppgift framgår att synen åberopades för att utvisa anordningarnas konstruktion och utformning till styrkande av att de faller innanför skyddsomfånget för patentet genom att de uppfyller det oberoende patentkravet 1 och att de är resultatet av det tillverkningsförfarande som beskrivs i patentkravet 16. AGA anmälde i sin bevisuppgift att AGA kunde komma att framställa en begäran om att någon eller alla av de ingivna anordningarna skulle demonteras om detta var nödvändigt för att visa hur de är utformade. Anordningarna förevisades under huvudförhandlingen vid tingsrätten.

AGA yrkade under huvudförhandlingen vid tingsrätten att tingsrättens exemplar av en av anordningarna skulle klippas sönder på visst sätt för att undersöka hur trådarna i anordningen beter sig när svetsningen avlägsnats.

Tingsrätten bedömde att åtgärden innebar att AGA åberopade ny bevisning, som tingsrätten ansåg vara överrumplande för Occlutech. Tingsrätten avvisade därför bevisningen.

AGA har i hovrätten anfört i huvudsak att åtgärden borde ha kunnat företas inom ramen för den syn som AGA hade åberopat och att åtgärden inte är att betrakta som ny bevisning. AGA har vidare förklarat att åtgärden i vart fall inte var överrumplande eftersom AGA i sin bevisuppgift hade angett att en demontering skulle kunna bli aktuell.

Occlutech har vidhållit att AGA:s begäran om att få demontera anordningen var överrumplande och att AGA inte hade åberopat syn av anordningarna till styrkande av att hylsan (svetsningen) utövar radiellt inåtverkande kraft. Occlutech har även förklarat att det saknas stöd för att låta en part klippa sönder ett föremål som motparten har gett in. Vidare har Occlutech anfört att förberedelsen var avslutad enligt 42 kap. 15 a § rättegångsbalken samt gjort gällande att AGA inte tidigare åberopat beviset och saknat giltig ursäkt att inte göra det.

Hovrättens bedömning i frågan om syn

Av 43 kap. 10 § rättegångsbalken framgår att bevis som part åberopar först under huvudförhandlingen under vissa förhållanden får lämnas utan avseende.

AGA:s begäran att på visst sätt vid den åberopade synen få klippa sönder (avlägsna en del av) anordningarna är enligt hovrättens mening att betrakta som en del av den redan före huvudförhandlingen åberopade synen och utgör inte i sig ett nytt bevismedel. AGA:s begäran tar sikte på AGA:s påstående om att anordningarnas respektive svetsning utövar en radiellt inåtverkande kraft och omfattas av det bevistema som AGA angett för synen. Mot den bakgrunden kan inte heller syftet med AGA:s begäran föranleda slutsatsen att åtgärden ska anses utgöra ny bevisning i den mening som avses i 43 kap. 10 § rättegångsbalken (jfr RH 2001:42 och NJA 2004 s. 874). Därtill kommer att AGA före huvudförhandlingen hade förutskickat att AGA kunde komma att framställa en begäran om att föremål skulle demonteras.

Vid sådana förhållanden finner hovrätten, till skillnad mot tingsrätten, att AGA:s begäran inte utgör ny bevisning. Bestämmelsen i 43 kap. 10 § rättegångsbalken är följaktligen inte tillämplig på AGA:s begäran och kan således inte läggas till grund för att avslå denna.

Eftersom AGA:s begäran inte utgör ny bevisning träffas den inte heller av preklusionsbestämmelserna i 42 kap. 15 a § och 50 kap. 25 § tredje stycketrättegångsbalken.

Bevismedlet syn möjliggör för rätten att granska synföremålet. Det är med hänsyn till bevismedlets syfte befogat att, i de fall det krävs, inte låta granskningen begränsas till ett rent okulärt betraktande av föremålet. Den åtgärd som AGA begärt har betydelse för bedömningen av frågan om den hylsa eller svetsning som anordningarna är försedda med utövar radiellt inåtverkande kraft eller inte. Mot denna bakgrund framstår åtgärden som relevant i förhållandet till bevistemat.

Hovrätten noterar även att anordningarna gavs in av Occlutech vid tingsrätten och att de har förts till tingsrättens akt. Occlutech får därmed anses ha frånhänt sig äganderätten till dessa fysiska exemplar.

Sammantaget innebär det anförda att den av AGA begärda åtgärden, med ändring av tingsrättens beslut, ska tillåtas. Det saknas skäl att på grund härav undanröja tingsrättens dom och återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt behandling. Åtgärden ska i stället tillåtas i hovrätten.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut den 17 januari 2011 tillåter hovrätten åberopad syn att omfatta åtgärden att avlägsna den del av synföremålet som påstås hålla samman metalltrådarna.

Hovrättens beslut meddelat: den 5 december 2011.

Mål nr: T 2980-11.

Lagrum: 42 kap. 15 a §, 43 kap. 10 § samt 50 kap. 25 §rättegångsbalken.

Rättsfall: NJA 2004 s. 874; RH 2001:42.